PL EN RU
Udział parlamentu w wyborach Prezydenta RP – tradycje i uwagi de lege ferenda
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 17-07-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy potencjalnej zmiany sposobu wyboru Prezydenta RP, polegającej na odejściu od obowiązujących od 1990 roku wyborów powszechnych i bezpośrednich oraz wprowadzeniu wyborów metodą rozszerzonego parlamentu. W opracowaniu zweryfikowana zostaje hipoteza, że w polskiej tradycji są obecne formy wyboru prezydenta z udziałem parlamentu. Drugie założenie badawcze odnosi się do relacji między konstytucyjną rolą głowy państwa a ponadnormatywną legitymacją płynącą z powszechnej elekcji.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (17)
1.
Bankowicz M., System polityczny Republiki Włoskiej, [w:] M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł, Systemy polityczne 2. Ustroje państw współczesnych, Kraków 2020.
 
2.
Dobrowolski M., Przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2015, Warszawa 2020.
 
3.
Frankiewicz A., Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawicielskim narodu?, [w:] R. Balicki, M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu, Warszawa 2012.
 
4.
Gebethner S., Geneza i tło polityczno-ustrojowe wyborów prezydenckich 1990 r., [w:] S. Gebethner, K. Jasiewicz (red.), Dlaczego tak głosowano. Wybory prezydenckie ’90, Warszawa 1993.
 
5.
Glajcar R., Podzielona egzekutywa – relacje między Prezydentem RP a Radą Ministrów w latach 2007–2013, [w:] D. Plecka (red.), Demokracja w Polsce po 2007 roku, Katowice 2014.
 
6.
Górecki D., Modele i doświadczenia polskiej prezydentury w okresie międzywojennego dwudziestolecia, [w:] Instytucja prezydenta we współczesnym świecie, Warszawa 1993.
 
7.
Grzybowski K., Zasady Konstytucji Kwietniowej. Komentarz prawniczy do części I Ustawy konstytucyjnej, Kraków 1937.
 
8.
Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000.
 
9.
Mażewski L., Prezydent RP w projekcie konstytucji Prawa i Sprawiedliwości oraz według prezydenta Lecha Kaczyńskiego, «Kwartalnik Prawa Publicznego» 2010, nr 3.
 
10.
Michnik A., Dlaczego nie oddam głosu na Lecha Wałęsę, «Gazeta Wyborcza» 27–28 października 1990 r.
 
11.
Mołdawa T., Konstytucje polskie 1918–1998, Warszawa 1999.
 
12.
Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000.
 
13.
Słomka T., O potencjalnej zmianie sposobu wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] R. Balicki, M. Jabłoński (red.), Materialne zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. po 25 latach jej obowiązywania, Wrocław 2022.
 
14.
Słomka T., Style prezydentury. Analiza porównawcza, «Przegląd Sejmowy» 2005, nr 6.
 
15.
Szmulik B., Szymanek J. (wprowadzenie), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017.
 
16.
Trzciński J., Instytucje ustrojowe okresu przejściowego 1944–1947, [w:] M. Kallas (red.), Konstytucje Polski, t. 2, Warszawa 1990.
 
17.
Walczak-Duraj D., Główne uwarunkowania przebiegu kampanii prezydenckiej, [w:] S. Dzięcielska-Machnikowska (red.), Prezydenci 2000, Łódź 2001.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top