O czasopiśmie
 
Studia Politologiczne to czasopismo naukowe o profilu politologicznym. Wydawane są od 1996 r.

Studia Politologiczne znajdują się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby oceny jednostek naukowych z przyznaną liczbą 20 punktów.

Studia Politologiczne są dostępne w bazach danych: CEJSH, Index Copernicus, Erih Plus.

Czasopismo recenzowane przez recenzentów zewnętrznych.
Wersja pierwotna czasopisma: papierowa.
ISSN 1640-8888
 
ISSN:1640-8888