PL EN RU

O czasopiśmie

 
Studia Politologiczne to recenzowane czasopismo naukowe o profilu politologicznym, w szczególności wyspecjalizowane w zakresie procesów politycznych charakterystycznych dla państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wydawane są od 1996 r. przez Dom Wydawniczy „Elipsa”.
Celem Czasopisma jest promowanie środkowoeuropejskiej perspektywy w naukach politycznych, stworzenie możliwości wymiany poglądów między badaczami z tej części Europy oraz ekspertami z innych części świata specjalizującymi się w problematyce środkowoeuropejskiej oraz zachęcenie do dyskusji i debaty w ramach środowisk naukowych i eksperckich.
W szczególności zapraszamy do współpracy Autorów zajmujących się analizą systemów politycznych, administracją, marketingiem politycznym oraz historią i teorią polityki.


Studia Politologiczne znajdują się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby oceny jednostek naukowych z przyznaną liczbą 70 punktów.

Studia Politologiczne są indeksowane w bazach danych: Erih Plus, EBSCO, CEJSH, CEEOL, Index Copernicus, POL-index
https://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.htm

Czasopismo recenzowane przez recenzentów zewnętrznych.
Wersja pierwotna czasopisma: papierowa.
ISSN 1640-8888
Wydawca: Dom Wydawniczy ELIPSA
ul. Inflancka 15/198, 00-189 Warszawa
tel. 22 635 03 01
email: elipsa@elipsa.pl
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top