PL EN RU

Dla autorów

 
Pobierz Oświadczenie Autora (DOC)

Redakcja przyjmuje teksty sporządzone w języku polskim, angielskim lub rosyjskim. Forma przekazania tekstu: e-mailem, w edytorze Word (na adres studiapolitologiczne@gmail.com).

Do tekstu dołącza się oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że aktualnie nie uczestniczy ona w innym postępowaniu wydawniczym.
«Studia Politologiczne» są otwarte na artykuły naukowe, które wnoszą szczególny wkład w wiedzę naukową dotyczącą zagadnień teoretycznych, zagadnień empirycznych w zakresie nauk politycznych, w szczególności – w kontekście Europy Wschodniej. «Studia Politologiczne» nie recenzują rękopisów, które zostały przekazane do publikacji w innym miejscu ani prac, które zostały opublikowane gdzie indziej. Artykuły, które nie spełniają wytycznych, nie są wysyłane do recenzji.

Redakcja tekstu
Układ tekstu:
Autor
Numer ORCID
Tytuł tekstu w języku polskim
Tytuł tekstu w języku angielskim
Kluczowe słowa: 5 w języku polskim
Kluczowe słowa: 5 w języku angielskim
Abstrakt: w języku polskim do 600 znaków
Abstrakt: w języku angielskim do 600 znaków

Struktura tekstu:
Wprowadzenie: uzasadnienie wyboru tematu i jego nowatorskość, cele analizy, hipotezy i tezy badawcze, zastosowane metody badawcze
– analiza
– konkluzje (wnioski)
Bibliografia
Nota o autorze (w tym: nazwa instytucji, w której jest zatrudniony, tytuł naukowy, stopień naukowy, adres e-mailowy).
W pracy stosuje się śródtytuły

Czcionka: Times New Roman, 13
Akapit: wyrównanie do prawej i lewej, wcięcie: 1,25 cm pierwszy wiersz, 1,5 odstępu między wierszami.
Przypisy polskie: na dole strony, numeracja ciągła, czcionka 10, według wzoru:
¹ A. Olechno, Ewolucja konstytucyjnych podstaw systemu rządów Ukrainy, Białystok 2019, s. 206.
¹ Tamże, s. 27.
¹ M. Mistygacz, Niezależność ustrojowa prokuratury, [w:] M. Mistygacz (red.), Prokuratura w Polsce w XXI wieku. Wyzwania ustrojowe i procesowe, Warszawa 2019, s. 47.
¹ A. Olechno, Ewolucja konstytucyjnych podstaw…, s. 176.
¹ S. Grabowska, Referendum ogólnokrajowe w Polsce – analiza przypadku, «Studia Politologiczne» 2019, vol. 53, s. 103.
¹ M.M. Wiszowaty, Komisja Wenecka – promocja dobrych standardów czy demokratyczna urawniłowka?, http://www.konstytuty.pl/archives/tag/komisja-wenecka/page/2 (31.08.2018).

Tekst podstawowy i przypisy: wyjustowane.
Ustawienia strony: standardowe.
Objętość: 15–40 tys. znaków (wraz ze spacjami).

Procedura recenzowania
Redakcja nie pobiera opłat za zgłoszenie i przetwarzanie artykułu.

Artykuły przekazywane do opublikowania w «Studiach Politologicznych» podlegają postępowaniu recenzyjnemu.
W ciągu 2 miesięcy od złożenia artykułu autor jest informowany o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na uchybienia formalne bądź brak zainteresowania Redakcji tematyką artykułu.

Każdy artykuł zakwalifikowany do postępowania recenzyjnego jest przekazywany dwóm recenzentom zewnętrznym, tj. spoza członków Redakcji. Recenzenci danego artykułu są powoływani spośród specjalistów zatrudnionych w innej instytucji niż ta, przy której afiliowany jest Autor/Autorka tekstu. W przypadku autorów/autorek zagranicznych przynajmniej jeden recenzent pochodzi z innego kraju niż ten, w którym znajduje się instytucja wskazana w afiliacji przez Autora/Autorkę.

W procesie recenzenckim przestrzegana jest zasada podwójnej anonimowości (double blind), tj. ani recenzent, ani autor nie znają wzajemnie swoich personaliów. Redakcja przesyła recenzentom wersję artykułu pozbawioną danych autorów (takich jak: imię, nazwisko, adres, afiliacja instytucjonalna). Redakcja odsyła autorom recenzje pozbawione danych osobowych recenzenta. Pochodzenie autorów pracy, ich narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie nie wpływają na proces oceny nadesłanego artykułu.
Recenzje są sporządzane w formie pisemnej i zawierają konkluzję co do dopuszczenia (bądź nie) artykułu do druku. Autorzy mają obowiązek wprowadzić poprawki wskazane przez recenzentów i Redakcję w wyznaczonym terminie. Nienadesłanie w wymaganym terminie poprawionego tekstu skutkuje rezygnacją redakcji z dalszych prac nad artykułem. Autorzy składają poprawiony artykuł w dwóch wersjach: w wersji uwidoczniającej poprawki w artykule (z wykorzystaniem funkcjonalności „rejestruj zmiany” lub „porównanie dokumentów”) oraz w wersji bez uwidocznienia poprawek.

Ostateczna decyzja dotycząca publikacji artykułu lub jego odrzucenia należy do redaktora naczelnego.

W przypadku uzyskania recenzji negatywnej informacja o tym fakcie jest podawana Autorowi, a postępowanie publikacyjne ulega zakończeniu ze skutkiem negatywnym. W przypadku recenzji negatywnej Autor otrzymuje recenzję nadesłanego artykułu oraz informację, że postępowanie publikacyjne uległo zakończeniu ze skutkiem negatywnym.

Redakcja nie udziela informacji o recenzentach oceniających konkretne artykuły.

Redakcja nie zwraca artykułów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.

Średni czas od złożenia manuskryptu do jego publikacji: około 300 dni.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top