PL EN RU

Zasady etyczne

 
Studia Politologiczne stosują zasady etyki zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności komitet redakcyjny stosuje procedury ujęte w diagramach COPE.

Redakcja


Redakcja Studiów Politologicznych przestrzega procedury zapobiegającej zjawiskom ghostwritingi „guest authorship”. Redakcja wprowadziła procedury związane z zaporą „ghostwriting”.

„Ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Autor publikacji jest zobligowany poinformować o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja Studiów Politologicznych wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor ponosi odpowiedzialność za zgłoszoną publikację.
Redakcja Studiów Politologicznych dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Redakcja nie ujawnia informacji o publikacjach składanych do druku osobom lub podmiotom innym niż autorzy, recenzenci, redaktorzy lub przedstawiciele wydawcy, którym informacje te są udostępniane wyłącznie w związku z procedurą wydawniczą.

Artykuły nadesłane do Redakcji są oceniane zgodnie z kryteriami merytorycznymi i zasadami etycznymi. Na ocenę tekstów nie mają wpływu czynniki osobiste, takie jak rasa, pochodzenie, płeć, wyznanie, czy przekonania polityczne autorów.

Artykuły, które nie zostały opublikowane, nie mogą być wykorzystywane przez członków Redakcji, w całości lub w części.

Recenzenci


Recenzenci nie mogą być w konflikcie interesów. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów recenzenci są obowiązani niezwłocznie poinformować o tym Redakcję.

Każdy zgłoszony do publikacji artykuł naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Przyjęta przez czasopismo «Studia Politologiczne» procedura double-blind gwarantuje, że autor i recenzenci nie znają swych tożsamości. Recenzent wybrany przez Kolegium redakcyjne «Studiów Politologicznych» do oceny zgłoszonego tekstu jest zobowiązany do poinformowania redakcji o braku możliwości oceny tekstu z uwagi na brak kwalifikacji lub brak czasu. W takim przypadku Kolegium redakcyjne wskazuje niezwłocznie innego recenzenta.
Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Kolegium redakcyjnego czasopisma. Wyniki badań, dane, opinie, twierdzenia zawarte w tekście zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu. Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.
W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria: oryginalny i naukowy charakter zgłoszonego tekstu; zgodność z profilem tematycznym czasopisma; sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu; należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków. Recenzent informuje Kolegium redakcyjne o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

Autorzy


Autorzy obowiązani są ujawnić wszelkie przesłanki konfliktu interesów, które mogły wpłynąć na interpretację lub wnioski wynikające z artykułu. Obowiązani są wykazać źródła finansowania, wkład innych podmiotów w powstanie artykułu.

Autorzy powinni zaprezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny, uczciwy i niebudzący wątpliwości. W czasopiśmie «Studia Politologiczne» publikowane są wyłącznie artykuły oryginalne i niezłożone w innym czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nie jest akceptowane.
Kluczowym kryterium oceny zgłoszonego tekstu jest również obiektywizm analiz oraz niebudząca wątpliwości prezentacja problemu badawczego. Nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi, uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane. W każdym przypadku, gdy w tekście przywoływane są twierdzenia, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu.
Autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu, kluczową dla prezentacji problemu badawczego. Informacje uzyskane w rozmowie lub korespondencji z osobami trzecimi mogą być przytoczone w tekście jedynie po uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody takich osób.
Przypadki tzw. guest authorship i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo ogranicza się do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego. W przypadku przygotowania tekstu przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu. Każdy z nich musi udzielić odrębną zgodę na zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie «Studia Politologiczne».
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top