PL EN RU
Zasady etyczne
 
Studia Politologiczne stosują zasady etyki zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności komitet redakcyjny stosuje procedury ujęte w diagramach COPE.

Redakcja


Redakcja Studiów Politologicznych przestrzega procedury zapobiegającej zjawiskom ghostwritingi „guest authorship”. Redakcja wprowadziła procedury związane z zaporą „ghostwriting”.

„Ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Autor publikacji jest zobligowany poinformować o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja Studiów Politologicznych wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor ponosi odpowiedzialność za zgłoszoną publikację.
Redakcja Studiów Politologicznych dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Redakcja nie ujawnia informacji o publikacjach składanych do druku osobom lub podmiotom innym niż autorzy, recenzenci, redaktorzy lub przedstawiciele wydawcy, którym informacje te są udostępniane wyłącznie w związku z procedurą wydawniczą.

Artykuły nadesłane do Redakcji są oceniane zgodnie z kryteriami merytorycznymi i zasadami etycznymi. Na ocenę tekstów nie mają wpływu czynniki osobiste, takie jak rasa, pochodzenie, płeć, wyznanie, czy przekonania polityczne autorów.

Artykuły, które nie zostały opublikowane, nie mogą być wykorzystywane przez członków Redakcji, w całości lub w części.

Recenzenci


Recenzenci nie mogą być w konflikcie interesów. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów recenzenci są obowiązani niezwłocznie poinformować o tym Redakcję.

Niedopuszczalne jest ujawnianie osobom trzecim informacji o otrzymaniu artykułu do recenzji, jak również

Obowiązkiem recenzentów jest przekazanie Redakcji informacji o nieuprawnionych zapożyczeniach i/lub o podejrzeniu plagiatu.

Autorzy


Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie artykuły oryginalne i niezłożone w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.

Autorzy obowiązani są ujawnić wszelkie przesłanki konfliktu interesów, które mogły wpłynąć na interpretację lub wnioski wynikające z artykułu. Obowiązani są wykazać źródła finansowania, wkład innych podmiotów w powstanie artykułu.
 
ISSN:1640-8888