PL EN RU
Niepołączalność (i niewybieralność) funkcji sędziego i prokuratora z mandatem parlamentarnym w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 17-07-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zasada niepołączalności, wyrażona w art. 103 ustawy zasadniczej, jest jedną z kluczowych gwarancji wykonywania mandatu parlamentarnego. Wskazując funkcje, których równoczesne sprawowanie z mandatem posła i senatora jest niedopuszczalne, ustrojodawca zmierza do osiągnięcia m.in. takie celów jak: realizacja zasady podziału władzy, przeciwdziałanie konfliktom interesów i zjawiskom korupcyjnym, zapewnienie przejrzystości podejmowanych decyzji i zapewnienie bezstronności i niezależności w sprawowaniu urzędów. Sędziowie i prokuratorzy, przez co należy rozumieć także sędziów i prokuratorów pozostających w stanie spoczynku nie mogą sprawować mandatu parlamentarnego. W konsekwencji ich wybór na posła lub senatora wymaga zrzeczenia się funkcji sędziego lub prokuratora, a skutkiem braku zrzeczenia się będzie wygaśnięcie mandatu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (21)
1.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.
 
2.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 
3.
Banaszak B., Zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego w prawie polskim, «Przegląd Sejmowy» 2003, nr 2.
 
4.
Chmaj M., Juchniewicz J., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 102, 103, 104, Warszawa 2020.
 
5.
Chybalski P., Opinia w sprawie dopuszczalności sprawowania przez posła funkcji Prokuratora Generalnego, «Przegląd Sejmowy» 2016, nr 6.
 
6.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
 
7.
Garlicki L., Art. 103, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2000.
 
8.
Girerach E., Art. 103, [w:] L. Bosek, M. Safjan, LEGALIS.
 
9.
Grajewski K., Incompatibilitas, [w:] A. Szmyt (red.), Leksykon prawa konstytucyjnego, Warszawa 2010.
 
10.
Granat M., Lis-Staranowicz D., W sprawie pojmowania zasady niepołączalności mandatu parlamentarnego w prawie konstytucyjnym, «Przegląd Sejmowy» 2003, nr 3.
 
11.
Gonera K., Art. 98, [w:] A. Górski (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych, LEX 2013.
 
12.
Hryniewicz D., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt III SW 169/11), «Przegląd Sejmowy» 2012, nr 2.
 
13.
Kruk M., Opinie w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnieniem w administracji rządowej (art. 103 Konstytucji), «Przegląd Sejmowy» 1997, nr 6.
 
14.
Lis-Staranowicz D., Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., «Przegląd Sejmowy» 2000, nr 1.
 
15.
Lis-Staranowicz D., Zakres przedmiotowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez posłów i senatorów (w świetle art. 107 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, «Przegląd Sejmowy» 2002, nr 6.
 
16.
Lis-Staranowicz D., Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2005.
 
17.
Lis-Staranowicz D., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt III SW 169/11), «Przegląd Sejmowy» 2012, nr 2.
 
18.
Przywora B., Konstytucyjna zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego a założenia służby cywilnej. Wybrane zagadnienia, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2011, nr 2.
 
19.
Rulka M., Urlop bezpłatny na czas prowadzenia kampanii wyborczej, «Przegląd Legislacyjny» 2021, nr 1.
 
20.
Staszewska E., Urlopy bezpłatne, [w:] Z. Góral (red.), Urlopy pracownicze, Wolters Kluwer 2016, LEX.
 
21.
Zubik M., Ustrojowe założenia niepołączalności mandatu parlamentarnego, «Przegląd Sejmowy» 2008, nr 4.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top