PL EN RU
Redakcja
 
Redaktor naczelny
Daniel Przastek (Uniwersytet Warszawski)

Sekretarz redakcji
Jacek Zaleśny (Uniwersytet Warszawski)

Członkowie redakcji
Vitaly V. Goncharov (Kuban State Agrarian University)
Oksana Kukuruz (V.M. Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Sciences of Ukraine)
Anahit Manasyan (Yerevan State University)
Amanulla Zakirovich Mukhamedianov (Tashkent State University of Law)
Ruslan Myrzalimov (Kyrgyz National University)
Igor Ostapovich (Ural State Law University)

Rada Naukowa


Saule K. Amandykova (Astana International University)
Luciano Bardi (University of Pisa)
Fernando Casal Bertoa (University of Nottingham)
Ion Guceac (Academy of Sciences of Moldova)
Gerd Meyer (Eberhard Karls Universität Tübingen)
Thomas Poguntke (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
Mykhailo V. Savchyn (Uzhhorod National University)
Susan Scarrow (University of Houston)
Andrey Ju. Szutow (Moskiewski Uniwersytet Państwowy)
Szewach Weiss (University of Haifa)
Jan Zielonka (University of Oxford)


Redaktorzy językowi


Eva Allen, Albert Sadovnichy, Halina Maczunder, Ewa Rydlewska, Izabela Kraśnicka-Wilk, Ekaterina Kolb

Redaktor techniczny


Marta Grabarczyk

Redaktor statystyczny


Viera Gafrikova
 
ISSN:1640-8888