PL EN RU
Polityczność Rady Konstytucyjnej V Republiki Francuskiej i jej konsekwencje ustrojowe
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 17-07-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W momencie powołania do życia Rady Konstytucyjnej w 1958 roku określano ją mianem ciała polityczno-sądowego. Od tego czasu jej kompetencje i znaczenie ustrojowe radykalnie wzrosły. Nie uległ jednak zmianie polityczno-sądowy charakter Rady. Polityczność Rady wyraża się w zdominowaniu jej przez osoby należące do elity politycznej i wysokich urzędników państwowych. Bez wątpienia istotne znaczenie ma utrzymująca we francuskiej tradycji republikańskiej nieufność do powierzania sędziom decyzji kontrolnych o istotnym znaczeniu dla państwa. Ponadto, dobrze przemyślany mechanizm powoływania jej członków sprzyja niezależności i legitymacji tej instytucji. Trzeba także wskazać na symbiozę elity politycznej i urzędniczej we Francji oraz wciąż utrzymujący się pogląd, że to ona jest odpowiedzialna za decyzje o kluczowym znaczeniu dla państwa i obywateli.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (29)
1.
Avril P., Gicquel J., Le Conseil Constitutionnel, Paris 1993.
 
2.
Bell J., French Constitutional Law, Oxford 1992.
 
3.
Benzina S., L’effectivité des décisions QPC du Conseil Constitutionnel, LDGD 2017.
 
4.
S. Brouard, The Politics of Constitutional Veto in France: Constitutional Council, Legislative Majority and Electoral Competition, « West European Politics» 2009, vol. 32, nr 2.
 
5.
Burdeau G., Hamon Fr., Troper M., Droit constitutionnel, Paris 1997.
 
6.
Cappelletti M., Nécessité et légitimite de la judiciare constitutionnelle, «Revue internationale de droit compare» 1981, vol. 33.
 
7.
VII Congres français de droit constitutionnel, «RFDC» 2009, nr 77.
 
8.
Chmielarz A., Rada Konstytucyjna po zmianach konstytucyjnych z lipca 2008, «Przegląd Sejmowy» 2010, nr 1.
 
9.
Debré J.L., Reflexions, [w:] Les50 ans de La Constitution 1958–2008, Paris 2008.
 
10.
Debré M., Przemówienie przed Radą Stanu 27 sierpnia 1958 r., [w:] K.M. Ujazdowski, V Republika Francuska. Idee, Konstytucja, Interpretacje, Kraków 2010.
 
11.
Drago G., Contentieux constitutionnel français, Paris 2020.
 
12.
Esmein A., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2013 (reprint).
 
13.
Garlicki L., Rada Konstytucyjna a ochrona praw jednostki we Francji, Warszawa 1993.
 
14.
Jakubiak Ł., Senat V Republiki jako element procesu alternacji władzy we francuskim systemie semiprezydenckim, Kraków 2016.
 
15.
Janot R., Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. 4, La Documentation Française, Paris 2001.
 
16.
Kelsen H., Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego, Warszawa 2009.
 
17.
Le Conseil Constitutionnel, Raport’Activite, Paris 2021.
 
18.
Mathieu B., Wystąpienie podczas otwarcia Kongresu. Zob. VII Congres français de droit constitutionnel, «RFDC» 2009, nr 77.
 
19.
Maus D., Les grands textes de la practique institutionnelle de la V Republique, Paris 1995.
 
20.
Middelaar L., Przejście do Europy. Historia pewnego początku, Warszawa 2011.
 
21.
Noël L., Comprendre de Gaulle, Paris 1972.
 
22.
Rémond R., Prawica we Francji, dzisiaj, Warszawa 2008.
 
23.
Robert J., La Garde de la Republique, Plon 2000.
 
24.
Sarkozy N., Przemówienie w Epinal w dniu 12 lipca 2007 r., [w:] K.M. Ujazdowski, V Republika Francuska. Idee, Konstytucja, Interpretacje, Kraków 2013.
 
25.
Schnapper D., Sociologue au Conseil Constitutionnel, Paris 2010.
 
26.
Ujazdowski K.M., V Republika Francuska. Idee, Konstytucja, Interpretacje, Kraków 2010.
 
27.
Ujazdowski K.M., Kontrola konstytucyjności ustaw – aspekty doktrynalne, [w:] Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka, Warszawa 2018.
 
28.
Wojtyczek K., Europeizacja konstytucji V Republiki Francuskiej, «Przegląd Sejmowy» 2008, nr 6.
 
29.
Zorgbibe Ch., Historia integracji europejskiej, Łodzi 1998.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top