PL EN RU
Echa rewolucji rosyjskich w 1917 roku na łamach prasy polskiej
 
Więcej
Ukryj
1
UMCS
 
 
Data publikacji: 13-02-2024
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki rewolucji rosyjskich, ich przebiegu i skutków w świetle prasy polskiej wydawanej pod zaborami, reprezentującej różne kierunki ideowe i polityczne. Źródłem informacji na temat rewolucji pozostawały dzienniki zagraniczne. Twórcy prasy polskiej przybierali postawę obserwatorów życia politycznego i społecznego. Zastanawiano się nad wpływem wydarzeń rewolucyjnych na rozwój sytuacji na ziemiach polskich. Przegląd publikacji prasowych pozwolił ustalić, jakie informacje dochodziły do czytelników prasy polskiej. Zastosowano metodę analizy zawartości prasy i analizę jakościową prezentowanych treści.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (32)
1.
Abassy M., Obraz Rosji i Rosjan w krakowskiej prasie 1918 roku. Perspektywa kulturowa: kodowanie, dekodowanie, rekodowanie, «Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne» 2019, Tom XXVIII.
 
2.
Dawidowicz A., Specyficzne cechy i funkcje prasy Narodowej Demokracji (1893–1939), [w:] A. Dawidowicz, E. Maj (red.), Państwo niepodległe. Twórcy, strategie, komunikacja społeczna, Lublin 2019.
 
3.
Dawidowicz A., Maj E. (red.), Prasa Narodowej Demokracji 1886–1939, Lublin 2010.
 
4.
Dawidowicz A., Maj E. (red.), Prasa Narodowej Demokracji od roku 1939 do początku XXI wieku, t. 2, Lublin 2011.
 
5.
Dawidowicz A., Maj E., Szwed A., Prasa Narodowej Demokracji 1893–1939. Tytuły prasowe, wydawcy i dziennikarze, motywy publicystyczne, t. 1, Lublin 2022.
 
6.
Dawidowicz A., Rola prasy w rozwoju Narodowej Demokracji (1893–1939), [w:] M. Dajnowicz, A. Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, Białystok 2016.
 
7.
Garczyk B., Polacy w Petersburgu od XVIII do początków XXI wieku. Historia, liczebność, struktura społeczna, [w:] D. Konstantynow (red.), Petersburg i Polska, zbiór esejów, Kraków 2016.
 
8.
Garlicka A., Prasa w Królestwie Polskim pod okupacją niemiecką i austriacką (1915–1918), [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, Warszawa 1976.
 
9.
Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009.
 
10.
Jakubowska U., Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa 1988.
 
11.
Kawalec K., Rewolucja rosyjska w poglądach Romana Dmowskiego, [w:] P. Cichoradzki, R. Klementowski, M. Ruchniewicz (red.), Dni, które wstrząsnęły światem?. Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku, Wrocław–Warszawa 2019.
 
12.
Kmiecik Z., Prasa polska w rewolucji 1905–1907, Warszawa 1980.
 
13.
Koziełło T., Narodowa Demokracja wobec rosyjskiego komunizmu (1918–1939), «Polityka i Społeczeństwo» 2009, nr 6.
 
14.
Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.
 
15.
Lasswell H.D., The Structure and Function of Communication in society, [w:] L. Bryson (red.), The Communication of Ideas, New York 1948.
 
16.
Łojek J. (red.), Historia prasy polskiej, cz. 1: Prasa polska w latach 1661–1864, cz. 2: Prasa polska w latach 1864–1918, Warszawa 1976.
 
17.
Łojek J., Myśliński J., Władyka W., Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.
 
18.
Maguś J., „Słowo Polskie” w latach 1918–1928. Organ prasowy Narodowej Demokracji, Lublin 2019.
 
19.
Maj E., Egodokumenty w badaniach historii prasy w Polsce do 1914 roku, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, Lublin 2019.
 
20.
Maj E., Egodokumenty w warsztacie badawczym historyka myśli politycznej, [w:] J.R. Sielezin (red.), Studia metodologiczne z nauk społecznych, Wrocław 2018.
 
21.
Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010.
 
22.
Myśliński J., Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów, Warszawa 1982.
 
23.
Myśliński J., Ślisz A. (red.), Z dziejów polskiej prasy robotniczej 1879–1948, Warszawa 1983.
 
24.
Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Warszawa–Łódź 1982.
 
25.
Paczkowski A., Dzienniki warszawskie o rewolucji październikowej w Rosji (listopad–grudzień 1917), «Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego» 1967, nr 6.
 
26.
Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego, 1926–1939, Lublin 2005.
 
27.
Pater J., Propaganda Rewolucji Bolszewickiej w latach 1917–1924, [w:] B. Garczyk, P.P. Repczyński (red.), Rok 1917 w Rosji: carat – rewolucja – nowa rzeczywistość. Szkice i Studia, Toruń 2019.
 
28.
Szulakiewicz W., Egodokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych, «Przegląd Badań Edukacyjnych» 2013, vol. 1, nr 16.
 
29.
Wapiński R., Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1989.
 
30.
Wojdyło W., Narodowa Demokracja wobec idei bolszewizmu (1918–1939), [w:] A. Lewandowski, W. Wojdyło, G. Radomski (red.), Rosja w polskiej myśli politycznej XX–XXI wieku, Toruń 2013.
 
31.
Zackiewicz G., Główni aktorzy wydarzeń rewolucyjnych w Rosji w opiniach polskich polityków i publicystów z lat 1917–1919, [w:] P. Cichoradzki, R. Klementowski, M. Ruchniewicz (red.), Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r., Wrocław–Warszawa 2019.
 
32.
Zackiewicz G., Plotki i pogłoski na temat bolszewików krążące na ziemiach polskich w latach 1917–1918, «Przegląd Historyczny» 2021, z. 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top