PL EN RU
Echoes of the Russian Revolutions in 1917 in the Polish Press
 
More details
Hide details
1
UMCS
 
 
Publication date: 2024-02-13
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to present the issues of the Russian revolutions, their course and effects in the Polish press published under the partitions, representing various ideological and political trends. Foreign dailies remained the source of information about the revolution. A review of press publications allowed us to determine what information reached the readers of the Polish press. The creators of the Polish press assumed the attitude of observers of political and social life. The influence of revolutionary events on the development of the situation in Poland was discussed. A review of press publications allowed us to determine what information reached the readers of the Polish press. The press content analysis method and qualitative analysis of the presented content were used.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (32)
1.
Abassy M., Obraz Rosji i Rosjan w krakowskiej prasie 1918 roku. Perspektywa kulturowa: kodowanie, dekodowanie, rekodowanie, «Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne» 2019, Tom XXVIII.
 
2.
Dawidowicz A., Specyficzne cechy i funkcje prasy Narodowej Demokracji (1893–1939), [w:] A. Dawidowicz, E. Maj (red.), Państwo niepodległe. Twórcy, strategie, komunikacja społeczna, Lublin 2019.
 
3.
Dawidowicz A., Maj E. (red.), Prasa Narodowej Demokracji 1886–1939, Lublin 2010.
 
4.
Dawidowicz A., Maj E. (red.), Prasa Narodowej Demokracji od roku 1939 do początku XXI wieku, t. 2, Lublin 2011.
 
5.
Dawidowicz A., Maj E., Szwed A., Prasa Narodowej Demokracji 1893–1939. Tytuły prasowe, wydawcy i dziennikarze, motywy publicystyczne, t. 1, Lublin 2022.
 
6.
Dawidowicz A., Rola prasy w rozwoju Narodowej Demokracji (1893–1939), [w:] M. Dajnowicz, A. Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, Białystok 2016.
 
7.
Garczyk B., Polacy w Petersburgu od XVIII do początków XXI wieku. Historia, liczebność, struktura społeczna, [w:] D. Konstantynow (red.), Petersburg i Polska, zbiór esejów, Kraków 2016.
 
8.
Garlicka A., Prasa w Królestwie Polskim pod okupacją niemiecką i austriacką (1915–1918), [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, Warszawa 1976.
 
9.
Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009.
 
10.
Jakubowska U., Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa 1988.
 
11.
Kawalec K., Rewolucja rosyjska w poglądach Romana Dmowskiego, [w:] P. Cichoradzki, R. Klementowski, M. Ruchniewicz (red.), Dni, które wstrząsnęły światem?. Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku, Wrocław–Warszawa 2019.
 
12.
Kmiecik Z., Prasa polska w rewolucji 1905–1907, Warszawa 1980.
 
13.
Koziełło T., Narodowa Demokracja wobec rosyjskiego komunizmu (1918–1939), «Polityka i Społeczeństwo» 2009, nr 6.
 
14.
Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.
 
15.
Lasswell H.D., The Structure and Function of Communication in society, [w:] L. Bryson (red.), The Communication of Ideas, New York 1948.
 
16.
Łojek J. (red.), Historia prasy polskiej, cz. 1: Prasa polska w latach 1661–1864, cz. 2: Prasa polska w latach 1864–1918, Warszawa 1976.
 
17.
Łojek J., Myśliński J., Władyka W., Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.
 
18.
Maguś J., „Słowo Polskie” w latach 1918–1928. Organ prasowy Narodowej Demokracji, Lublin 2019.
 
19.
Maj E., Egodokumenty w badaniach historii prasy w Polsce do 1914 roku, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, Lublin 2019.
 
20.
Maj E., Egodokumenty w warsztacie badawczym historyka myśli politycznej, [w:] J.R. Sielezin (red.), Studia metodologiczne z nauk społecznych, Wrocław 2018.
 
21.
Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010.
 
22.
Myśliński J., Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów, Warszawa 1982.
 
23.
Myśliński J., Ślisz A. (red.), Z dziejów polskiej prasy robotniczej 1879–1948, Warszawa 1983.
 
24.
Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Warszawa–Łódź 1982.
 
25.
Paczkowski A., Dzienniki warszawskie o rewolucji październikowej w Rosji (listopad–grudzień 1917), «Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego» 1967, nr 6.
 
26.
Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego, 1926–1939, Lublin 2005.
 
27.
Pater J., Propaganda Rewolucji Bolszewickiej w latach 1917–1924, [w:] B. Garczyk, P.P. Repczyński (red.), Rok 1917 w Rosji: carat – rewolucja – nowa rzeczywistość. Szkice i Studia, Toruń 2019.
 
28.
Szulakiewicz W., Egodokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych, «Przegląd Badań Edukacyjnych» 2013, vol. 1, nr 16.
 
29.
Wapiński R., Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1989.
 
30.
Wojdyło W., Narodowa Demokracja wobec idei bolszewizmu (1918–1939), [w:] A. Lewandowski, W. Wojdyło, G. Radomski (red.), Rosja w polskiej myśli politycznej XX–XXI wieku, Toruń 2013.
 
31.
Zackiewicz G., Główni aktorzy wydarzeń rewolucyjnych w Rosji w opiniach polskich polityków i publicystów z lat 1917–1919, [w:] P. Cichoradzki, R. Klementowski, M. Ruchniewicz (red.), Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r., Wrocław–Warszawa 2019.
 
32.
Zackiewicz G., Plotki i pogłoski na temat bolszewików krążące na ziemiach polskich w latach 1917–1918, «Przegląd Historyczny» 2021, z. 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top