PL EN RU
Reforma administracyjna w Estonii i jej wpływ na partycypację polityczną na poziomie lokalnym
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Data publikacji: 13-02-2024
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie wpływu reformy administracyjnej przeprowadzonej w Estonii w 2017 r. na partycypację polityczną na poziomie lokalnym. W artykule została zweryfikowana hipoteza zakładająca, że reforma administracyjna w Estonii nie doprowadziła do istotnych zmian w partycypacji politycznej na poziomie lokalnym, szczególnie w zakresie implementowania nowych instytucji i rozwiązań. Analiza objęła podstawy prawne i strukturę samorządu terytorialnego w Estonii, główne założenia reformy administracyjnej, instytucje konwencjonalnej partycypacji politycznej na poziomie lokalnym, oraz wpływ reformy administracyjnej na obowiązujące rozwiązania dotyczące partycypacji politycznej na poziomie lokalnym w Estonii. Badania zostały przeprowadzone w oparciu krytyczną analizę aktów prawa, dokumentów oraz literatury przedmiotu. Przy porównaniu rozwiązań obowiązujących przed i po przeprowadzeniu reformy administracyjnej została zastosowana metoda porównawcza.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (31)
1.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus, vastu võetud 22.02.1995, RT I 1995, 29, 356.
 
2.
Haldusreformi seadus, vastu võetud 07.06.2016, RT I 21.06.2016, 1.
 
3.
Kass M., Õiguskantsler: haldusreformi läbiviimine näitab riigivõimu tugevust, 2.03.2009, https://www.postimees.ee/88980... (1.12.2022).
 
4.
Kilp A., Demokraatia uuendamine: rahvaahääletus kohaliku omavalitsuse tasandil, «Riigikogu Toimetised» 2021, nr 44.
 
5.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, vastu võetud 02.06.1993, RT I 1993, 37, 558.
 
6.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus, RT I 1999, 75, 705.
 
7.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus, vastu võetud 27.03.2002, RT I 2002, 36, 220.
 
8.
Laanes L., From Destruction to Revival: Local Government in Estonia, Helsinki 2018.
 
9.
Liivik E., Referendum in the Estonian Constitution: Historical and Comparative Constitutional Aspects, «Juridica International» 2011, vol. 18.
 
10.
Linnas R., Attempts at Local Government Reform in Estonia, «Kunnallistieteellinen aikakauskirja» 2011, nr 2.
 
11.
Mäeltsemees S., Local Government in Estonia, [w:] T.M. Horváth (red.), Decentralization: Experiments and Reforms, Budapest 2000.
 
12.
Mider D., Partycypacja polityczna w internecie. Studium politologiczne, Warszawa 2008.
 
13.
Ministry of Finance of the Republic of Estonia, Local Governments in Estonia, Tallinn 2019.
 
14.
Nicolescu C., Gorcea A., Approaches to Local Representation in Poland, Estonia, and Bulgaria, [w:] G. Soós, V. Zentai (red.), Faces of Local Democracy. Comparative Papers from Central and Eastern Europe, Budapest 2005.
 
15.
Noorkõiv R., How Estonia’s reform empowered local government, 29.07.2021, https://decentralization.gov.u... (15.12.2022).
 
16.
Noorsootöö seadus, RT I, 16.06.2020, 10.
 
17.
Õiguskantsler, Kohalik rahvahääletus, 15.05.2018, nr 18-3/180667/1802260.
 
18.
Osóbka P., System konstytucyjny Estonii, Warszawa 2018.
 
19.
Otsus Eesti Vabariigi nimel, Tartu Raekojas, 11.08.93, Õiguskantsleri poolt põhiseaduse § 142 lg. 2 korras esitatud ettepaneku, tunnistada Narva Linnavolikogu 1993.a. 28. juuni otsus nr. 15/163 „Suhtumisest välismaalaste seadusesse” kehtetuks, läbivaatamine, III-/A-2.
 
20.
Otsus Eesti Vabariigi nimel, Tartu Raekojas, 6. septembril 1993.a. Õiguskantsleri poolt Põhiseaduse § 142 lg. 2 korras esitatud ettepaneku, tunnistada Sillamäe Linnavolikogu 1993. aasta 6. juuli otsus „1993. aasta 30. juuni miitingust osavõtnute juhendite täitmisest” kehtetuks, läbivaatamine, III-/A-3.
 
21.
Promotion of Local Government Merger Act, Passed 28.06.2004, RT I 2004, 56, 399.
 
22.
Rachwał M., Konwencjonalna partycypacja polityczna na poziomie ogólnokrajowym w Polsce w latach 1989–2019. Wybrane zagadnienia, [w:] M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Partycypacja polityczna, Lublin 2020.
 
23.
Rahandusministeerium, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uuendamiseks moodustatud eksperdikomisjoni koosoleku. Protokolls, 27.04.2021, nr 14-2/3275-1.
 
24.
Ruus J., Democratic participation at the local level in post-communist states: Estonia, Latvia, Lithuania, [w:] Th. Schiller (red.), Local direct democracy in Europe, Wiesbaden 2011.
 
25.
Sagan S. (red.), Ustrój państwowy Republiki Estonii, Rzeszów 2018.
 
26.
Sootla G., Kalev L., Kattai K., Perspectives of Local Government Amalgamation in a Transition Society: a Case of Estonia, «Studies of Transition States and Societies» 2009, vol. 1(1).
 
27.
Sootla G., Toots A., Ruutsoo R., Country Report – Estonia. Indicators of Local Democracy in Estonia, [w:] G. Soós (red.), The State of Local Democracy in Central Europe. Reports from Bulgaria, Estonia, and Slovakia, Budapest 2006.
 
28.
Subnational Governments in OECD Countries: Key Data 2018 edition, https://www.oecd.org/regional/... (10.12.2022).
 
29.
Vagans E., Vilka I., Local government reform in Baltic countries, [w:] N. Kersting i in. (red.), Reforming Local Government in Europe, Wiesbaden 2003.
 
30.
van Deth J.W., What is Political Participation?, 2016, https://oxfordre.com/politics/... (20.09.2019).
 
31.
Zieliński J., Samorząd terytorialny w Republice Estonii, [w:] M. Barański (red.), Samorząd terytorialny w Europie Środkowej Wschodniej, Toruń–Katowice 2009.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top