PL EN RU
„Bratniak” 1977–1981. Czasopismo Ruchu Młodej Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Polsce Ludowej opozycyjne organizacje polityczne dążąc do spopularyzowania swych programów i pozyskania zwolenników starały się wydawać różnego rodzaju organy prasowe. Z tego typu inicjatywą wyszli również działacze opozycji demokratycznej, którzy pod koniec 1977 roku powołali czasopismo „Bratniak”. Pierwszy numer „Bratniaka” ukazał się w Gdańsku 1 października 1977 roku. Aksjologicznym filarem środowiska „Bratniaka” był katolicyzm. Opowiadano się za wartościami narodowymi z uwzględnieniem wartości katolickich. Czerpano z doświadczeń i tradycji powstałego pod koniec XIX wieku obozu narodowodemokratycznego. Uważano się za kontynuatora tych wartości.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (39)
1.
Bartyzel J., Śmiertelny bóg Demos. Pięć wykładów o demokracji i jej krytykach, Warszawa 2009.
 
2.
Bartyzel J., Zawracanie kijem Wisły. Artykuły-felietony-polemiki. Wybór z lat 1986–1993, Gdańsk 1993.
 
3.
Bartyzel M., Powstanie styczniowe, «Bratniak» 1981, nr 27.
 
4.
Błażejowska J., Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976– 1989/1990, Warszawa 2010.
 
5.
Borowik B., Inspiracje endeckie w koncepcjach ideowych i politycznych publicystów Ruchu Młodej Polski na łamach „Polityki Polskiej”, [w:] T. Sikorski, A. Wątor (red.), Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. Koncepcje-ludzie-działalność, Szczecin 2008.
 
6.
Borowik B., Partie konserwatywne Polsce 1989–2001, Lublin 2011.
 
7.
Choma-Jusińska M., Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980, Warszawa 2014.
 
8.
Dawidowicz A., Stan badań nad dziejami i myślą polityczną Narodowej Demokracji, «Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne» 2012, vol. 33.
 
9.
Dehnel-Szyc M., Stachura J., Gry polityczne. Orientacje na dziś, Warszawa 1991.
 
10.
Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.
 
11.
Dobek-Ostrowska B., Rozwój studiów nad komunikowaniem politycznym w Polsce na tle badań światowych – główne obszary badawcze i perspektywy rozwojowe, «Global Media Journal Polish Edition» 2006, no. 1.
 
12.
Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994.
 
13.
Hall A., Czy zagraża nam nacjonalizm?, «Bratniak» 1979, nr 18/4.
 
14.
Hobsbawm E., Narody i nacjonalizm po 1780. Program, mit, rzeczywistość, Warszawa 2010.
 
15.
Karpiński J., Polska, Komunizm. Opozycja. Słownik, Warszawa 1988.
 
16.
Kizwalter T., O nowoczesności narodu. Przypadek polski, Warszawa 1999.
 
17.
Kucharczyk G., O recepcji myśli narodowo-demokratycznej w środowiskach polskiej opozycji po 1976, [w:] T. Sikorski, A. Wątor (red.), Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek (koncepcje – ludzie – działalność), Szczecin 2008.
 
18.
Kufel J., Opozycja demokratyczna wobec wyboru Jana Pawła II i jego pierwszej pielgrzymki do Polski, [w:] W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski (red.), Papieskie pielgrzymki w PRL, Gdańsk 2019.
 
19.
Łatka A., Krakowski etap I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny z perspektywy władz PRL.
 
20.
Próba syntetycznego spojrzenia, «Res Historica» 2016, nr 42.
 
21.
Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010.
 
22.
Maj E. (red.), PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe, Lublin 2013.
 
23.
Mikołajczyk M., Cechy charakterystyczne propagandy opozycji politycznej w Polsce (1976–1989), [w:] W. Paruch, K. Trembicka (red.), Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, Lublin 2002.
 
24.
Mikołajczyk M., Jak się pisało o historii. Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu, Kraków 1998.
 
25.
Muller A., Działalność Ruchu Młodej Polski w latach 1976–1982, [w:] Ł. Kamiński (red.), Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego, t. 2, Wrocław 1999.
 
26.
Nadworski J., Zieliński M., Geneza i działalność Ruchu Młodej Polski 1976–1985, Warszawa 1986.
 
27.
Paczkowski A., Badania historyczno-prasowe w zastosowaniu do badań nad dziejami myśli politycznej, [w:] H. Zieliński (red.), Polska myśl polityczna XIX i XX w., t. 4: Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej, Wrocław 1980.
 
28.
Piątkowski K., Myśl polityczna opozycji w Polsce (1976–1989), Lublin 2016.
 
29.
Sikorski T., O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979–1989), Toruń 2012.
 
30.
Sikorski T., Personalizm narodowy. Jednostka i naród w refleksji politycznej Ruchu Młodej Polski. Kilka uwag porządkujących, «Przegląd Zachodniopomorski» 2011, zesz. 1.
 
31.
Sokół W., Specyfika legitymizacji systemu politycznego Polski Ludowej, [w:] E. Maj (red.), PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe, Lublin 2013.
 
32.
Szlachta B., Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków–Warszawa 1998.
 
33.
Turek W., Nie ma wolności bez „Solidarności”? Ruch Młodej Polski i środowisko „Przeglądu Politycznego” wobec „Solidarności”, [w:] L. Mażewski, W. Turek (red.), „Solidarność” i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1980–1989), Gdańsk 1995.
 
34.
Urbaniak P., Literackie pisma bezdebitowe we Wrocławiu, 1976–1989, «Rocznik Historii Prasy Polskiej» 2011, t. XIV, z. 1–2.
 
35.
Waligóra G., Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006.
 
36.
Wandowicz K., Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989–1998), Wrocław 2000.
 
37.
Wąsowicz J., Niezależna prasa młodzieżowa w latach 1977–1990. Wybrane zagadnienia, «Seminare. Poszukiwania naukowe» 2012, nr 32.
 
38.
Zaremba P., Młodopolacy, Gdańsk 2000.
 
39.
Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1945–1989), Warszawa 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top