PL EN RU
Sfery zgody i konfliktu w polskim dyskursie politycznym wokół strategii walki z pandemią COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
Mondelez International
 
 
Data publikacji: 10-10-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera analizę sfer zgody i konfliktu w dyskursie politycznym wokół strategii walki z pandemią COVID-19 w Polsce w okresie od lutego 2020 roku do maja 2022 roku. W pracy wyodrębniono dominujące toposy obecne w dyskursie politycznym na omawiany temat. Szczególną uwagę poświęcono dyskursowi wokół takich zagadnień, jak definicja sytuacji początkowej, wprowadzanie obostrzeń i ograniczeń, polityka państwa w zakresie szczepień przeciw COVID-19. Z analizy wynika, że główne linie podziałów w dyskursie politycznym związanym z COVID-19 stały się mniej zależne od generalnej polaryzacji obecnej na polskiej scenie politycznej. Wielokrotnie główna partia rządząca i główna partia opozycyjna nie różniły się w poglądach, co do przyjętych założeń strategicznych dotyczących walki z pandemią. Wśród partii obecnych w parlamencie, główna linia podziału przebiegała między politykami Koła Poselskiego Konfederacji a politykami należącymi do pozostałych obozów politycznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
Adamik-Szysiak M., Pandemia COVID-19 w strategiach komunikowania w mediach społecznościowych głównych kandydatów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2020 roku, «Media Biznes Kultura» 2021, nr 2 (11).
 
2.
Bartoszewicz M., Rama interpretacyjna „pandemii COVID-19” a wybrane zasady propagandy politycznej – propozycja zestawienia zakresu użyteczności, «Acta Politica Polonica» 2020, nr 2 (50), DOI: 10.18276/ap.2020.50-06.
 
3.
Brzeźniak F., Epidemia strachu i wojenna mobilizacja. Pierwsze miesiące pandemicznego dyskursu publicznego w Polsce, «Dyskurs i Dialog», 18.03.2021, https://dyskursidialog.org/202... (1.05.2022).
 
4.
Czachur W., Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2020.
 
5.
Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., Wprowadzenie, [w:] M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 
6.
Czyżewski M., Otrocki M., Piekot T., Stachowiak J. (red.), Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Wydawnictwo Akademickie SEDNO Spółka z o.o., Warszawa 2017.
 
7.
Demczuk A., SARS-CoV-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 
8.
Frach S., Retoryka strachu w czasie pandemii Covid-19. Przypadek Emmanuela Macrona, «Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne» 2021, vol. 70, nr 2, DOI: 10.15804/athena.2021.70.01.
 
9.
Golinowska S., Morecka Z., Nieciuński W., Rysz-Kowalczyk B., Supińska J., Żukowski T., Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.
 
10.
Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. I: Racjonalność działania a racjonalność społeczna (przełożył A.M. Kaniowski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 
11.
Kampka A., Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2014.
 
12.
Kondzioła-Pich K., Covidioci kontra covidianie – kilka uwag o hejcie w czasach zarazy, «Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny» 2021, vol. 20.
 
13.
Łotocki Ł., Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015–2018, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019.
 
14.
McCombs M.E., Shaw D.L., The Agenda-Setting Function of Mass Media, «The Public Opinion Quarterly» 1972, vol. 36, nr 2, http://www.jstor.org/stable/27....
 
15.
Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 2005.
 
16.
Mikiewicz P., Polus A., Lekcje z pandemii. Globalna tragedia wspólnoty, «Sprawy Międzynarodowe» 2020, t. 73, nr 3, doi 10.35757/sm.2020.73.3.04.
 
17.
Mrozowski M., Obrazy cudzoziemców i imigrantów w Polsce w prasie polskiej, [w:] K. Iglicka (red.), Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 
18.
Neshkovska S., Trajkova Z., Coronavirus–inspired Metaphors in Political Discourse, «THESIS International Research Journal» 2020, vol. 9, nr 2.
 
19.
Noelle-Neumann E., Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.
 
20.
Reisigl M., Analiza retoryki politycznej, [w:] R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych (tłumaczenie: D. Przepiórkowska), Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
 
21.
Rittel S.J., Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Język w przestrzeni politycznej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003.
 
22.
Wasilewski J., Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, Studio Headmade, Warszawa 2012.
 
23.
Wodak R., The Discourse of Politics in Action. Politics as Usual, Palgrave Macmillan 2011.
 
24.
Wodak R., The discourse-historical approach, [w:] R. Wodak, M. Meyer (red.), Methods of Critical Discourse Analysis, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 2001.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top