PL EN RU
Specyfika propagandy politycznej, marketingu politycznego i reklamy politycznej z punktu widzenia procesów integracji, dezintegracji, reintegracji. Studium porównawcze
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 12-02-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poddano zbadaniu specyfikę propagandy politycznej, marketingu politycznego i reklamy politycznej z punktu widzenia procesów integracji, dezintegracji i reintegracji. W tekście zaprezentowane zostały kierunki ewolucji tych oddziaływań komunikacyjno-mobilizacyjnych na zbiorowości i obywateli. Przedstawiono oddziaływanie propagandy politycznej, marketingu politycznego i reklamy politycznej na świadomość i decyzje obywateli (w tym na idee, zasady i poglądy wyrażane przez obywateli) oraz oddziaływanie na kształtowany i wykorzystywany rodzaj więzi społeczno-politycznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (36)
1.
Antczak A., Plashkina I., Kultowa propaganda. Rosyjski dyskurs komunikowania politycznego w przekazie telewizyjnym stacji Pierwyj Kanał, Toruń 2017.
 
2.
Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2004.
 
3.
Bodio T., Polityka jako sztuka bycia wybranym, «Studia Politologiczne» 2002, vol. 6.
 
4.
Churska K., Marketing polityczny jako instrument demokracji masowej, [w:] P. Pawełczyk (red.), Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, Poznań 2007.
 
5.
Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.
 
6.
Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.
 
7.
Durkheim É., O podziale pracy społecznej, Warszawa 2012.
 
8.
Jowett G.S., O’Donnell V., Propaganda and Persuasion, Thousand Oaks 2012.
 
9.
Karwat M., Baza społeczna partii politycznych, «Rocznik Nauk Politycznych» 2008, nr 11.
 
10.
Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012.
 
11.
Karwat M., O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2007.
 
12.
Kasińska-Metryka A., Reklama poliyczna, [w:] M. Jeziński (red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Toruń 2014.
 
13.
Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003.
 
14.
Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008.
 
15.
Kolczyński M., Sztumski J., Marketing polityczny. Kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowań, Katowice 2000.
 
16.
Kotler P., Marketing, Poznań 2005.
 
17.
Kula H.M., Propaganda współczesna. Istota – właściwości, Toruń 2005.
 
18.
Kuśmierski S., Public relations w procesie opiniotwórczym, Warszawa 2006.
 
19.
Kwiatkowski S., Słowo i emocje w propagandzie, Warszawa 1977.
 
20.
Lyotard J., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997.
 
21.
Marciniak E.M., Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych, Warszawa 2013.
 
22.
Marcinkiewicz S.M., „Jesteśmy razem z Wami Towarzyszu Wiesławie”. Lokalne echa Marca ’68 w „Gazecie Białostockiej”, [w:] M. Sokołowski (red.), Przekonać, pozyskać, skłonić. Rewizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy, Toruń 2020.
 
23.
Mazur M., Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2011.
 
24.
Parandowski J., Alchemia słowa, Warszawa 1956.
 
25.
Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2003.
 
26.
Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.
 
27.
Sempach M., Klasyczny marketing mix w wymiarze rynku politycznego, [w:] R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka (red.), Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, Toruń 2012.
 
28.
Sobkowiak L., Marketing polityczny: kryzys czy pragmatyka?, [w:] A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski (red.), Kryzys marketingu politycznego, Toruń 2013.
 
29.
Szulczewski M., Propaganda polityczna. Pojęcia – funkcje – problemy, Warszawa 1971.
 
30.
Thomson O., Historia propagandy, Warszawa 2001.
 
31.
Turowski J., Socjologia, Małe struktury społeczne, Lublin 2001.
 
32.
Ulicka G., Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, «Studia Politologiczne» 1996, vol. 1.
 
33.
Walczyński H., Zdelegalizować marketing, https://nowyobywatel.pl/2019/0... (6.11.2022).
 
34.
Wiszniowski R., Wprowadzenie do marketingu politycznego, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2009.
 
35.
Zajdowski K., Marketing produktu politycznego. Analiza porównawcza, Warszawa 2017.
 
36.
Zaremba M., Propaganda sukcesu. Dekada Gierka, [w:] P. Semków (red.), Propaganda PRL: wybrane problemy, Gdańsk 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top