PL EN RU
Rady społeczne jako instrument rozliczalności społecznej na poziomie lokalnym?
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu było sprawdzenie, na ile funkcjonujące w Polsce rady społeczne pełniące przede wszystkim funkcje opiniodawczo-doradcze władz lokalnych mogą być uważane za mechanizm rozliczalności społecznej decydentów. W tekście autorka odwołuje się do założeń teoretycznych rozliczalności społecznej, stanowiącej jedną z form rozliczalności władz publicznych. Ponadto w tekście została przedstawiona specyfika rad społecznych, podmiotów, które od wielu lat funkcjonują na całym świecie i uważane są za trwałe, sformalizowane i zinstytucjonalizowane mechanizmy uczestnictwa. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych zrealizowanych w formie wywiadów półustrukturyzowanych wśród członków trzech typów rad, tj. rad młodzieży, rad seniorów oraz rad ds. osób niepełnosprawnych. Analizie poddano treść 46 wywiadów, które przeprowadzono w wybranych miastach na prawach powiatu.
PODZIĘKOWANIA
W tekście wykorzystano fragmenty wywiadów realizowanych w ramach projektu „Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” finansowanego przez MNiSW (MEiN) w ramach programu „DIALOG” w latach 2018–2020. Wywiady zostały przeprowadzone nie tylko przez autorkę niniejszego tekstu, ale również przez innych członków zespołu badawczego: Agnieszkę Pawłowską, Roberta Kmieciaka, Katarzynę Radzik-Maruszak, Pawła Antkowiaka, Dominika Boratyna oraz Annę Białkowską (Siudę). Bardzo dziękuję za możliwość wykorzystania treści wywiadów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (40)
1.
Arnstein Sherry R., A Ladder Of Citizen Participation, «Journal of the American Planning Association» 1969, No 35(4).
 
2.
Arunkumar K., Bowman D.D., Coen S.E., El-Bagdady M.A., Ergler R.C., Gilliland J.A., Mahmood A., Conceptualizing Youth Participation in Children’s Health Research: Insights from a Youth-Driven Process for Developing a Youth Advisory Council, «Children» 2019, No 6(1), 3.
 
3.
Arunkumar K., Bowman D.D., Coen S.E., El-Bagdady M.A., Ergler R.C., Gilliland J.A., Mahmood A., Paul S., Time for a rope ladder? Re-thinking participation through a youth-driven process for developing a Youth Advisory Council, [w:] M. Lauria, C. Schively (red.), Learning from Arnstein’s Ladder. From Citizen Participation to Public Engagement, Schively Slotterback, Routledge, New York 2020.
 
4.
Boratyn D., Rola rad młodzieżowych w lokalnym życiu publicznym (wyniki badań empirycznych), «Polityka i Społeczeństwo» 2020, Nr 3(18).
 
5.
Bovens M., Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework, «European Law Journal» 2007, No 13 (4).
 
6.
Bovens M., Schillemans T., Goodin R.E., Public Accountability, [w:] M. Bovens, R.E. Goodin, T. Schillemans (red.), The Oxford Handbook of Public Accountability, Oxford University Press, Oxford 2014.
 
7.
Brol M., Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym, «Studia Politicae Universitatis Silesiensis» 2013, Nr 10.
 
8.
Chojecka K., Rozliczalność organów administracji publicznej w sektorze finansowym na przykładzie Komisji Nadzoru Finansowego, [w:] D. Bach-Golecka (red.), Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 
9.
Cornwall A., Gaventa J., Bridging the gap: citizenship, participation and accountability, «Participatory Learning and Action» 2001, No 40.
 
10.
Czepil B., Porównywanie rozliczalności władz na poziomie gminnym – problem pomiaru w świetle doświadczeń z badań w województwie opolskim, «Samorząd Terytorialny» 2019, nr 7–8.
 
11.
Damgaard B., Lewis J.E., Accountability and Citizen Participation, [w:] M. Bovens, R.E. Goodin, T. Schillemans (red.), The Oxford Handbook of Public Accountability, Oxford University Press, Oxford 2014.
 
12.
Elstub S., Escobar O., Defining and typologising democratic innovations, [w:] S. Elstub, O. Escobar (red.), Handbook of Democratic Innovation and Governance, Edward Elgar Publishing: Cheltenham, Northampton 2019.
 
13.
Font J., Pasadas S., Fernández-Martínez J.L., Participatory Motivations in Advisory Councils: Exploring Different Reasons to Participate, «Representation» 2019, No 57(2).
 
14.
Fox J.A., Social Accountability: What Does the Evidence Really Say? «World Development» 2015, No 72 (C).
 
15.
Frączkiewicz-Wronka A., Kowalska-Bobko I., Sagan A., Wronka-Pośpiech M., The growing role of seniors councils in health policy-making for older people in Poland, «Health Reform Monitor» 2019, No 123 (10).
 
16.
Kapsa I., Political Trust vs. Turnout in Modern Democracies, «Polish Political Science Yearbook» 2020, No 49(3).
 
17.
Kwiatkowski K., Dostęp do informacji publicznej w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli, [w:] M. Maciejewski (red.), Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, PAN, Warszawa 2014.
 
18.
Lynn F.M., Kartez J.D., The redemption of citizen advisory committees: A perspective from critical theory, [w:] O. Renn, T. Webler, P. Wimann (red.), Fairness and competence in citizen participation: Evaluating models for environmental discourse, Kluewer Publishing, Boston 1995.
 
19.
Machelski Z., Rozliczalność jako element jakości procesu demokratycznego w systemie instytucjonalnym III Rzeczypospolitej, «Przegląd Sejmowy» 2018, No 1 (144).
 
20.
Malena C., Forster R., Singh J., Social accountability: an introduction to the concept and emerging practices. Social development papers. Participation and civic engagement, Working Paper No 76, World Bank, Washington 2004.
 
21.
Manin B., Przeworski A., Stokes S.C., Elections and Representation, [w:] A. Przeworski, S.C. Stokes, B. Manin (red.), Democracy, Accountability, and Representation, Cambridge Studies in the Theory of Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 
22.
Młynarska-Sobaczewska A., Zaleśny J., Accountability as a Category of Constitutional Law – Terminological Considerations, «Comparative Law Review» 2021, No 26.
 
23.
Mulgan R., ‘Accountability’: An Ever-Expanding Concept? «Public Administration» 2000, No 78(3).
 
24.
O’Meally S.C., Mapping Context for Social Accountability. A Resource Paper, Social Development Department, World Bank, Washington 2013.
 
25.
Pawłowska A., Beyond Advising: The Representative Role of Advisory Councils (The Case of Polish Cities), «Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny» 2021, No 9 (2).
 
26.
Pawłowska A., Kmieciak R., Kołomycew A., Radzik-Maruszak K., Antkowiak P., Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020.
 
27.
Pawłowska A., Kołomycew A., Local advisory councils in deliberative decision-making. Findings from research in Polish cities, «Journal of Contemporary European Studies» 2022, No 30(2).
 
28.
Pawłowska A., Radzik-Maruszak K., Social Councils – Responsible Actors in Collaborative Local Governance or Silent Information-Providers? Empirical Evidence from Selected Cities, «Studia Regionalne i Lokalne» 2021, Nr 1(83).
 
29.
Pereira D., Roder Figueira A., Effects of citizen participation in the social accountability of budget amendments, «The Journal of Legislative Studies» 2021, No 27(1).
 
30.
Peruzzotti E., Broadening the Notion of Democratic Accountability: Participatory Innovation in Latin America, «Polity» 2021, No 44(4).
 
31.
Peruzzotti E., Smulovitz C., Social Accountability. An Introduction, [w:] E. Peruzzotti, C. Smulovitz (red.), Enforcing the Rule of Law: Social Accountability in the New Latin American Democracies, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2006.
 
32.
Rebori M.K., Citizen advisory boards and their influence on local decision-makers, «Community Development» 2011, No 42(1).
 
33.
Rock E., Measuring Accountability in Public Governance Regimes, Cambridge University Press, Cambridge 2020.
 
34.
Schaller L.E., Is the Citizen Advisory Committee a Threat to Representative Government?, «Public Administration Review» 1964, No 24 (3).
 
35.
Solijonov A., Voter Turnout Trends around the World, International IDEA, Stockholm 2016.
 
36.
Sroka A., Rozliczalność w badaniach jakości demokracji (na przykładzie Polski i Hiszpanii), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014.
 
37.
Szumowski W., System zarządzania urzędem administracji samorządowej. Perspektywa koncepcji good governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019.
 
38.
Wampler B., Participatory budgeting in Brazil: contestation, cooperation, and accountability, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania 2007.
 
39.
Warren M.E., Accountability and Democracy, [w:] M. Bovens, R.E. Goodin, T. Schillemans (red.), The Oxford Handbook of Public Accountability, The Oxford University Press, Oxford 2014.
 
40.
Weale A., Accountability and democratic innovations, [w:] S. Elstub, O. Escobar (red.), Handbook of Democratic Innovation and Governance, Edward Elgar Publishing: Cheltenham, Northamption 2019.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top