PL EN RU
Rozwój uczestnictwa polskiej młodzieży w lokalnym i regionalnym życiu publicznym i społecznym w kontekście rekomendacji Rady Europy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawa człowieka, praworządność i demokracja to podstawowe zagadnienia, na których opiera się system aksjologiczny Rady Europy. Wszelkie działania Rady Europy są podporządkowane tej aksjologii i wpływają na proponowany kształt polityk publicznych w państwach, będących członkami organizacji. Opracowanie dotyczy konkretnej polityki, a mianowicie strategii dla młodzieży i jest efektem badań, które miały odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ mają rekomendacje Rady Europy na rozwój uczestnictwa młodych Polaków w życiu publicznym i społecznym na poziomie lokalnym i regionalnym. W czasie badań kluczowe znaczenie miała metoda analizy instytucjonalno-prawnej, za pomocą której analizowano akty prawne Rady Europy i Polski (zarówno prawnie obowiązujące, jak i „miękkiego prawa”), w szczególności dotyczące polityki młodzieżowej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (13)
1.
Brol M., Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym, «Studia Politicae Universitatis Silesiensis» 2013, Nr 10.
 
2.
Dybowska A., Europejskie polityki publiczne dla młodzieży – rys historyczny i perspektywy, Siedlce 2022.
 
3.
Gomółka K., Borucińska I., Oblicza partycypacji obywatelskiej młodzieży, Warszawa 2020.
 
4.
Hart R.A., Children’s Participation. From Tokenism to Citizenship, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, UNICEF 1992.
 
5.
Jaskiernia J., Rada Europy jako „organizacja wartości”, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 17.
 
6.
Jaskiernia J., Wpływ procesu internacjonalizacji wartości demokratycznych na system ustrojowy RP, [w:] Ł. Danel, J. Kornaś (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków 2012.
 
7.
Kołomycew A., Formalno-organizacyjne uwarunkowania polityki młodzieżowej na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, «Polityka i Społeczeństwo» 2013, nr 4.
 
8.
Pacześniak A., Promocja demokracji i praworządności, s. 1, https://repozytorium.uni.wroc.... Content/59045/PDF/10 (15.09.2020).
 
9.
Radzewicz K., Analiza standardów wsparcia młodzieżowych rad w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 
10.
Şerban A.M., Barber T., Insights into Youth Policy Governance, Council of Europe, European Commission, Strasbourg 2018.
 
11.
Wolanin M., Poszerzenie Kompetencji Młodzieżowych Rad i Sejmików Jednostek Samorządu Terytorialnego – Wnioski i Postulaty, «Veritas Iuris» 2020, Nr 2.
 
12.
Stadniczeńko S.L., Trzeci sektor jako rzecznik potrzeb społecznych i praw człowieka, «Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej» 2012, nr 1.
 
13.
Wyrzykowska O., Zapolski-Downar J., Młodzieżowa samorządność w Polsce. Analiza i dalsza perspektywa, Dąbrówka 2021.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top