PL EN RU
Publiczne zarządzanie partycypacyjne. O narzędziach włączania obywateli w procesy decyzyjne
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Administracji Publicznej Instytutu Nauk o Polityce UMCS
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości realizacji założeń partycypacyjnego zarządzania publicznego za pomocą dostępnych metod i narzędzi partycypacji obywatelskiej, a także w odniesieniu do konkretnych etapów procesu decyzyjnego. Postawiona hipoteza zakłada, że pomimo atrakcyjnych – z punktu widzenia wzmacniania społecznego zaangażowania w procesy decyzyjne – założeń, możliwości praktycznej realizacji idei partycypacyjnego zarządzania publicznego są mocno ograniczone, głównie z powodu braku wystarczających środków i narzędzi. Przeprowadzone analizy wskazują, że przykładem udanych przedsięwzięć mogą być m.in. cieszące się znaczną popularnością, budżety partycypacyjne, a także, zdobywające swoich zwolenników, panele obywatelskie. Obydwa narzędzia mogą stać się elementami procesu decyzyjnego w dwóch jego fazach, tj. wejścia (ocena sytuacji) oraz konwersji (podjęcie decyzji). Z kolei możliwość realizacji przez omawiane techniki i narzędzia partycypacji obywatelskiej trzeciej, ostatniej fazy procesu decyzyjnego, czyli implementacji podjętej decyzji wydaje się szczególnie problematyczna.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (23)
1.
Bławat B., Dietl M., Duplaga B., Franaszek M., Hańczyc P., Marciniak D., Skrok Ł., Rokosz W., Zawistowski M., Innowacyjność w Polsce – co można zmienić, Warszawa 2016.
 
2.
Davis-Smith J., Volunteering and social development, «Voluntary Action» 2000, vol. 3 (1).
 
3.
Fischer F., Participatory Governance: From Theory To Practice, [w:] D. Levi-Faur (ed.), Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press 2012.
 
4.
Grant R., Informal Social Movements, «Social and Economic Development» 2010, vol. III.
 
5.
Kłucińska P., Sześciło D., Miejski budżet partycypacyjny – w kierunku współzarządzania czy fasadowej partycypacji?, «Pedagogika społeczna» 2017, nr 3 (65).
 
6.
Kotus J., Sowada T., Rzeszewski M., Ponad górne szczeble „drabiny partycypacji”: koncepcja Sherry Arnstein po pięciu dekadach, «Studia Socjologiczne» 2019, nr 3 (234).
 
7.
Krasnowolski A., Budżety obywatelskie (partycypacyjne). Historia instytucji i jej funkcjonowanie w polskich samorządach, Warszawa 2020.
 
8.
Noworól K., Wyzwania partycypacji w zarządzaniu publicznym, Kraków 2020.
 
9.
Pattie C., Seyd P., Whiteley P., Citizenship in Britain: Values, participation, and democracy, Cambridge 2004.
 
10.
Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A., Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych, «Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu» 2015, nr 391.
 
11.
Podgórniak-Krzykacz A., Wpływ governance i good governance na strukturę administracji samorządowej, «Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica» 2016, nr 3 (321).
 
12.
Polanska D.V., Going against institutionalization: New forms of urban activism in Poland, «Journal of Urban Affairs» 2018, https://doi.org/10.1080/073521... (20.09.2019).
 
13.
Radzik-Maruszak K., Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Warszawa 2019.
 
14.
Snyder R.C., Bruck H.W., Sapin B., Foreign Policy Decision-Making (Revisited), New York 2002.
 
15.
Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu, Kraków 2008.
 
16.
Sześciło D., Współzarządzanie (zarządzanie partycypacyjne): teoria i praktyka, «Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka» 2014, nr 2 (35).
 
17.
Tobiasz M., Demokracja deliberatywna a władza. Iluzje współdecydowania, «Studia Politologiczne» 2016, vol. 41.
 
18.
Wawrzyniec R., Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, «Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica» 2010, nr 245.
 
19.
Wiśniewska M., Budżet obywatelski w polskich miastach – doświadczenia w województwie łódzkim, «Studia Miejskie» 2018, tom 29.
 
20.
Ziętek A., Apparent Actions as a Degradation of Civic Culture?, «Civitas. Studia z filozofii polityki» 2020, nr 27.
 
21.
Ziętek A., O polityce i nowej metodologii jej badań. Przykład nieformalnych ruchów społecznych, [w:] W. Bulira (red.), Granice teorii polityki. Świat zachodni w stanie zagrożenia, Lublin 2018.
 
22.
Ziętek A., Czekaj R., Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4, [w:] J. Hausner, I. Stokfiszewski, I. Jasińska, M. Lewicki (red.), Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa–Kraków 2016.
 
23.
Ziętek A., Lewicki M., Rogaczewska M., Stimulating Social and Economic Development through Culture: An Analysis of Twelve Cultural Initiatives Oriented Towards Transforming Their Local Environment, [w:] I. Stokfiszewski (ed.), Culture and Development: Beyond Neoliberal Reason, Institute for Advanced Study, Warsaw 2017.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top