PL EN RU
Status prawnoustrojowy sejmowej komisji śledczej
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 25-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem analizy uczyniono ustrój sejmowej komisji śledczej. W pracy pokazuje się, że jest ona nadzwyczajnym środkiem parlamentarnej kontroli nad organami władzy publicznej. Powinna być powoływana dopiero wówczas, gdy inne narzędzia sejmowego kształtowania rzeczywistości politycznej państwa zawodzą, nie mogą dać pożądanego efektu, ze względu na ich ograniczoną zdolność oddziaływania. Dowodzi się w pracy, że sens komisji śledczej wyznacza uzupełnienie, a nie zastąpienie innych dostępnych Sejmowi instrumentów kontrolowania zjawisk i procesów politycznych.
 
REFERENCJE (18)
1.
A. Bień-Kacała, Charakter prawny uchwały Sejmu o powołaniu komisji śledczej w świetle Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
 
2.
P. Czarny, B. Naleziński, Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
 
3.
M. Grzybowski, Sejmowa komisja śledcza, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3.
 
4.
J. Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
 
5.
G. Kosiorowski, Charakter prawny uchwały o powołaniu sejmowej komisji śledczej, „Państwo i Prawo” 2008, z. 6.
 
6.
M. Kruk, Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008.
 
7.
D. Lis-Staranowicz, Komisja śledcza i Komisja do Spraw Unii Europejskiej w systemie organów Sejmu, [w:] M Granat (red.), Zagadnienia prawa parlamentarnego, Warszawa 2007.
 
8.
B. Naleziński, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej w III kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 1.
 
9.
R. Piotrowski, W sprawie możliwości wezwania Prezydenta RP przed sejmową komisję śledczą, „Studia Iuridica” XLIII/2004.
 
10.
W. Płowiec, Wpływ zasady podziału władzy na działalność sejmowej komisji śledczej, [w:] P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, t. III, Poznań 2006.
 
11.
J. Szymanek, Najwyższa Izba Kontroli, [w:] M. Kruk (red.), System organów ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe instytucje, Warszawa 2008.
 
12.
J. Szymanek, J. Zaleśny, Charakter prawny regulaminu parlamentarnego, [w:] J. Szymanek, J. Zaleśny (opr.), Polskie Regulaminy Parlamentarne 1986–2002, Warszawa 2002.
 
13.
B. Wojciechowski, Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretycznoprawne, Toruń 2004.
 
14.
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2005.
 
15.
M. Zdrojewska, Karnoprocesowe aspekty postępowania przed sejmową komisją śledczą, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 1.
 
16.
M. Zbrojewska, Wybrane karnoprocesowe zagadnienia postępowania przed sejmową komisją śledczą, „Przegląd Sejmowy” 2006.
 
17.
M. Zubik, O zakresie i formach działania sejmowych komisji śledczych, „Studia Iuridica” XLIV/2005.
 
18.
M. Zubik, Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, „Państwo i Prawo” 2005, z. 9.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top