PL EN RU
Proceduralna niekonstytucyjność nowelizacji ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dnia 16 grudnia 2010 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Na jej podstawie (art. 2) ustawodawca zniósł z dniem 1 marca 2011 roku Komisję Majątkową, postanawiając jednocześnie, iż do dnia 28 lutego 2011 roku zakończy ona prace. Ustawa została uchwalona bez umowy między Radą Ministrów a Konferencją Episkopatu Polski dotyczącej nowelizacji ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Tymczasem, w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, z art. 25 Konstytucji wynika wiążący organy władzy publicznej obowiązek poszukiwania w sferze stosunków z kościołami i związkami wyznaniowymi rozwiązań prawodawczych o charakterze konsensualnym, które znajdują akceptację adresatów. Został on potwierdzony przez Radę Legislacyjną, która w swojej opinii stwierdziła, iż na Radzie Ministrów ciąży obowiązek dołożenia najwyższej staranności w dążeniu do zawarcia, przed uchwaleniem ustawy kościelnej, umowy z odpowiednim organem kościoła lub związku wyznaniowego co do proponowanych treści normatywnych. Dlatego też powstają wątpliwości prawne, które są przedmiotem artykułu, dotyczące formalnej (proceduralnej) zgodności uchwalonej 16 grudnia 2010 roku ustawy z art. 25 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top