PL EN RU
Zasada kadencyjności organów jednostek samorządu terytorialnego
 
 
Więcej
Ukryj
1
doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Data publikacji: 26-04-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W 2018 r. weszły w życie zmiany w przepisach prawa, które wydłużyły i ograniczyły liczbę kadencji sprawowanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W doktrynie istnieje spór co do konstytucyjności przyjętych regulacji. Konstytucja RP pozostawia ustawodawcy zwykłemu określenie zasad i trybu przeprowadzania wyborów organów wykonawczych JST. W literaturze prezentowane są argumenty zarówno za i przeciw wprowadzonym zmianom. Przyjęte zmiany obowiązują dopiero od kadencji rozpoczętej w 2018 r., nie są brane pod uwagę kadencje już zakończone.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (11)
1.
Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
 
2.
Izdebski H., Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat, Fundacja Batorego, Warszawa, luty 2017, https://www.portalsamorzadowy.... (23.07.2020).
 
3.
Kulesza M., Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze „Wspólnoty” 1990–2007, Warszawa 2008.
 
4.
Kulesza W., Winczorek P., Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992.
 
5.
Morawska E., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003.
 
6.
Składowski K., Ograniczenie w liczbie kadencji w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów, «Finanse Komunalne» 2019, nr 3.
 
7.
Sylwestrzak A., Kontrola w demokratycznym państwie prawnym, «Studia Prawnoustrojowe» 2005, nr 5.
 
8.
Szymanek J., Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – w części dotyczącej proponowanych zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy z dnia 07.12.2017 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.n... (23.07.2020).
 
9.
Uziębło P., Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r., Fundacja Batorego, Warszawa, styczeń 2018, http://www.batory.org.pl/uploa... (23.07.2020).
 
10.
Zajadło J., Mit zakazu retroaktywności prawa, https://konstytucyjny.pl/mit-z... (23.07.2020).
 
11.
Zaleśny J., Zasady prawidłowej legislacji, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 13.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top