PL EN RU
Niedemokratyczne tendencje w rozwoju systemów politycznych państw poradzieckich a przypadek Republiki Białoruś
 
 
Więcej
Ukryj
1
dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ponad ćwierć wieku od rozpadu ZSRR procesy transformacji politycznej w państwach powstałych w jego miejsce wskazują na ich własną specyfikę, która nie mieści się w paradygmacie „trzeciej fali demokratyzacji”. Artykuł przedstawia główne cechy transformacji politycznej państw poradzieckich, następnie zaś konfrontuje je z przypadkiem Białorusi. Autor wskazuje, że pewne trudności badawcze związane z przemianami państw poradzieckich mogą być przełamane przy użyciu perspektywy neopatrymonialnej. Klasyfikuje on Białoruś jako reżim biurokratyczny, w którym wiodące role dynamizujące system polityczny odgrywa nie oligarchia, lecz aparat urzędniczy.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (26)
1.
A. Agh, Globalization and Central-East European Countries’ Democratization: The Fourth Wave, [w:] R. Markowski, E. Wnuk-Lipinski (red.), Transformative Paths in Central and Eastern Europe, Warszawa 2001.
 
2.
G.A. Almond, S. Verba, The Civic Culture Revisited: An Analytical Study, Boston 1980.
 
3.
A. Antoszewski (red.), Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wrocław 2006.
 
4.
T. Bodio, J. Wojnicki, P. Załęski, Modele transformacji państw postkomunistycznych, „Społeczeństwo i Polityka” 2006, nr 2 (7).
 
5.
R. Czachor, Główne tendencje w procesach kształtowania się systemów politycznych państw poradzieckich, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2015, nr V/II.
 
6.
R. Czachor, Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej. Wstęp do badań, Wrocław 2015.
 
7.
R. Czachor, Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1988–2001, Polkowice 2016.
 
8.
S.M. Eke, T. Kuzio, Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus, „Europe-Asia Studies” 2000, vol. 52, nr 3.
 
9.
G. Ekiert, J. Kubik, M.A. Vachudova, Democracy in the Post-Communist World:An Unending Quest?, „East European Politics and Societies” 2007, vol. 7, nr 21.
 
10.
H.E. Hale, Patrimonial Politics. Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective, Cambridge 2015.
 
11.
S.E. Hanson, The Evolution of Regimes: What Can Twenty-Five Years of Post-Soviet Change Teach Us?, „Perspectives on Politics” 2017, vol. 15, nr 2.
 
12.
A. Ilkhamov, Neopatrimonialism, factionalism and patronage in post-Soviet Uzbekistan, [w:] D.C. Bach, M. Gazibo (red.), Neopatrimonialism in Africa and Beyond, London 2012.
 
13.
J. Linde, Into the gray zone. The recent trend of “hybridization” of political regimes, „QoG Working Papers” 2009, nr 7.
 
14.
J. Linz, A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-Communist Europe, Baltimore 1996.
 
15.
M. McFaul, The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative Transitions in Postcommunist World, „World Politics” 2002, vol. 54, nr 2.
 
16.
G. O’Donnell, P. Schmitter, Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies, Baltimore 1986.
 
17.
B. Parrott, Perspectives on postcommunist democratization, [w:] K. Dawisha, B. Parrott (red.),.
 
18.
Democratic changes and authoritarian reactions in Russia, Ukraine, Belarus, and Moldova, Cambridge 1997.
 
19.
P. Roeder, Varieties of Post-Soviet Authoritarian Regimes, „Post-Soviet Affairs” 1994, vol. 10, nr 1.
 
20.
D. Rustow, Transitions to Democracy, „Comparative Politics” 1970, nr 2.
 
21.
A. Wilson, Belarus: The Last European Dictatorship, Yale 2011.
 
22.
А.Г. Лукашенко, Стратегия будущего, [w:] А.Г. Косинец и др. (red.), Первый съезд ученых Республики Беларусь: сборник материалов. Минск 1–2 нояб. 2007 г., Минск 2007.
 
23.
А. Мельвиль, О траекториях посткоммунистических трансформаций, „Полис” 2004, nr 2.
 
24.
Ю.С. Пивоваров, А.И. Фурсов, „Русская система” как поытка понимания русской истории, „Полис” 2001, nr 4.
 
25.
А. Рябов, Воспроизводимость политической системы, [w:] М. Липман, А. Рябов (red.), Пути российского посткоммунизма. Очерки, Москва 2007.
 
26.
Д.Е. Фурман, Движение по спирали. Политическая система России в ряду других систем, Москва 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top