PL EN RU
Problemy współczesnego parlamentaryzmu bułgarskiego – zagadnienia instytucjonalne i funkcjonalne
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Systemów Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 17-07-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy problemów współczesnego parlamentaryzmu bułgarskiego, zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i funkcjonalnym. Najpierw została przedstawiona ewolucja pozycji parlamentu bułgarskiego od 1878 roku, następnie aktualne regulacje konstytucyjne. W dalszej kolejności nastąpiło przejście do współczesnych zagadnień. Główne pytanie badawcze brzmi – na ile problemy dysfunkcji bułgarskiego parlamentaryzmu wynikają z przesłanek strukturalnych, a na ile – z funkcjonalnych. Zastosowano w pracy kilka metod badawczych – analizę prawno-instytucjonalną, analizę historyczno-opisową oraz metodę porównawczą i systemową.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (33)
1.
Besier G., Stokłosa K., Europa dyktatur, Warszawa 2009.
 
2.
Burakowski A., Bułgaria, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia 2005, t. XV, Warszawa 2008.
 
3.
Czernicka M., Ewolucja systemu partyjnego i sceny politycznej w Bułgarii w latach 1990–2017 od dwublokowości do wielopartyjności, «Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej» 2021, z. 2.
 
4.
Dawisha K., Parrott B. (red.), Politics, Power, and the Struggle for Democracy in South-East Europe, Cambridge 1997.
 
5.
Dąbrowski T., Bułgaria z perspektywy rządów centrolewicy, «Analizy OSW» 2013, 5 czerwca.
 
6.
Domaradzki S., Bułgaria: w poszukiwaniu formuły władzy, «Komentarze IES» 2022, nr 728, (240/22), 18 listopada.
 
7.
Domaradzki S., Bułgaria; harwardzki duumwirat, «Komentarze IES» 2022, nr 495, (7/22), 19 stycznia.
 
8.
Domaradzki S., Przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii – powrót Borisowa, «Komentarze IES» 2022, nr 702, (214/22), 3 października.
 
9.
Domaradzki S., Bułgaria: Podpisy w sprawie referendum, «Komentarze IEŚ» 2023, nr 774, (22/2023), 31 stycznia.
 
10.
Fejtö F., A History of the People’s Democracies. Eastern Europe Since Stalin, New York–Washington–London 1971.
 
11.
Gościniak K., Z problematyki konstytucyjnej Bułgarii. O zasadzie zwierzchności Zgromadzenia Ludowego, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 1966, nr 28, z. 2.
 
12.
Górowska B., Parlament Bułgarii, Warszawa 1992.
 
13.
Góralczyk B., Kostecki W., Żukrowska K. (red.), In pursuit of Europe. Transformations of post-communist states 1989–1994, Warsaw 1995.
 
14.
Grzybowski M., Karp J., System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002.
 
15.
Holmes L.T., Roszkowski W. (red.), Changing Rules. Polish political and economic transformation in comparative perspective, Warsaw 1997.
 
16.
Jackowicz J., Bułgaria, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia 1992, t. II, Warszawa 1994.
 
17.
Jackowicz J., Bułgaria: od rządów komunistycznych do demokracji parlamentarnej 1988–1991, Warszawa 1992.
 
18.
Kobeszko Ł., Kryzys rządowy w Bułgarii, «Analizy OSW» 2022, 17 czerwca.
 
19.
Koseski A., W bałkańskim tyglu, Pułtusk 2002.
 
20.
Koseski A., Willaume M., Bułgaria, Rumunia, Nowe kraje Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 
21.
Pavlowitch S.K., Historia Bałkanów (1804–1945), Warszawa 2009.
 
22.
Pioskowik E., Ewolucja systemu sprawowania władzy w Bułgarii w latach 1918–1944, Katowice 1993.
 
23.
Rakowska-Harmstone T. (red.), Communism in Eastern Europe, Bloomington 1984.
 
24.
Tanty M., Bałkany w XX wieku. Dzieje najnowsze, Warszawa 2003.
 
25.
Tomaszewski J., Europa Środkowo-Wschodnia 1944–1968. Powstanie, ewolucja i kryzys realnego socjalizmu, Warszawa 1992.
 
26.
Walkiewicz W., Bułgaria: dzieje polityczne najnowsze, Warszawa–Białystok 2018.
 
27.
Wasilewski T., Historia Bułgarii, Wrocław 1988.
 
28.
Wojnicki J., Instytucja premiera w Republice Bułgarii – przeszłość a teraźniejszość, [w:] M. Podolak, M. Michalczuk-Wlizło (red.), Prawo. Państwo. Polityka. Monografia dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, Lublin 2022.
 
29.
Wolff R.L., The Balkans in Our Time, Cambridge, Massachusetts 1956.
 
30.
Woźnica R., Bułgarska polityka wewnętrzna a proces integracji z Unią Europejską, Kraków 2012.
 
31.
Woźnica R., Od partii komunistycznej do współczesnej socjaldemokracji: reformy wewnętrzne i przeobrażenia Bułgarskiej Partii Socjalistycznej w latach 1990–2005, «Prace Komisji Środkowoeuropejskiej» 2010, t. 18.
 
32.
Znepolski I., Gruev M. i in., Bulgaria under Communism, London 2018.
 
33.
Żmigrodzki M., Przeobrażenia polityczno-ustrojowe i Sąd Konstytucyjny w Bułgarii, Lublin 1997.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top