PL EN RU
IMMIGRANT INTEGRITY MODELS IN THE LIGHT OF THE CONCEPT OF CITIZENSHIP. IN SEARCH OF NEW MEANINGS IN AN INCREASINGLY GLOBAL WORLD
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The traditional ideas of citizenship, both republican and liberal, as well the conceptions of immigrant integration that are deeply rooted in them, are undergoing a serious crisis when we analyse them from the perspective of global migration. In modern multinational states and societies at the super-diversity stage, which are emerging as a consequence of migrations, citizenship viewed through the prism of membership of a country, including the rights and obligations towards the state as well as civic competence, has become a topic of ideological debate and deliberation on the integration of immigrants. The social issues that follow from the assumptions of two basic conceptions: integration as assimilation based on the idea of republican citizenship and multinational policy based on the tradition of liberal citizenship, have enlivened the idea of transnational (cosmopolitan) citizenship. The main thesis of the article, involving the dysfunctionality of the established integration models related to classical ideas of citizenship, has been presented against the background of an analysis concerning changing legislation in terms of migration policies in France and Great Britain. The concept of transnational citizenship has also been related to EU legislation.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (33)
1.
Arystoteles (Aristote), Polityka (Politique), Varsovie 2004.
 
2.
Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, (Histoire commune des régimes étatiques), Gdańsk 1998.
 
3.
Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień (La postmodernité, source de souffrances), Varsovie 2000.
 
4.
Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej (Pouvoir et contre-pouvoir à l’époque globale. Nouvelle économie de la politique mondiale), Varsovie 2005.
 
5.
Beck U., Grande E., Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności (L’Europe cosmopolite. Société et politique de la seconde modernité), Varsovie 2009.
 
6.
Berlin I., Cztery eseje o wolności (Quatre essais sur la liberté), Varsovie 1994.
 
7.
Borders, Citizenship and Immigration Act, Home Office: www.homeoffice.gov.uk, 9.05. 2016.
 
8.
Castles S., Miller M., Migracje we współczesnym świecie (Les migrations dans le monde moderne), Varsovie 2011.
 
9.
Chodubski A., O migracjach we współczesnej Europie, „Cywilizacja i Polityka Zeszyty Naukowe”, 2013, Nr 11.
 
10.
Cicéron M.T., O cnotach, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2 (Des vertus, dans Écrits philosophiques), Varsovie 1960.
 
11.
Cicéron, M.T. O powinnościach, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2 (Des devoirs, dans Écrits philosophiques), Varsovie 1960.
 
12.
Cicéron M.T., Pisma filozoficzne (Ecrits philosophiques) t. 2: O państwie. O prawach. O powinnościach. O cnotach (De l’État. Des droits. Des devoirs.
 
13.
Des vertus.), Varsovie 1960. Décret no 2012-126 du 30 janvier 2012 approuvant la charte des droits et devoirs du citoyen français prévue à l’article 21–24 du Code civil, www.legifrance.gouv.fr, pdf, 9.02.2016.
 
14.
Delanty G., Citizenship In a Global Age: Society, Culture, Politics, Buckingham 1999.
 
15.
Dziubka K., Obywatelstwo jako virtu podmiotu demokracji (La Citoyenneté en tant que vertu de la démocratie), Wrocław 2008.
 
16.
Farrar M., Robinson S., Walli Y., WetherlyP. (eds.), Islam in The West. Key Issues in Multiculturalism, London 2012.
 
17.
Glick Schiller N., Citizens in Transnational Nation-State: The Asian Experience, [in:] Olds K. (ed.), Globalization and the Asia-Pacific: Contested Territories, London 1999.
 
18.
Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego (Droit et démocratie: entre faits et normes), Varsovie 2005.
 
19.
Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy (La citoyenneté face à l’identité nationale. Réflexions sur l’avenir de l’Europe), Varsovie 1993.
 
20.
Holmes S., Anatomia antyliberalizmu (Anatomie de l’anti-libéralisme), Cracovie 1988.
 
21.
Jan Paweł II, Orędzie papieskie na Światowy Dzień Pokoju (Homélie papale à l’occasion de la Journée internationale de la paix) adressée le 1.01.2005.
 
22.
Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności (Justification de la métaphysique des moeurs) Varsovie 1984.
 
23.
Kłoczkowski P., Bitwa książek. Konfrontacja Arystotelesa z nowożytną filozofią polityczną (La bataille des livres. Confrontation d’Aristote avec la philosophie politique moderne), Cracovie 2007.
 
24.
Kymlicka W., Wayne N., Obywatelstwo w kulturowo różnych społeczeństwach. Problemy, konteksty, pojęcia (La citoyenneté dans des sociétés culturellement mixtes). Problèmes, contextes, notions), [w:] B. Misztal, M. Przechodzień (red.) Aktualność wolności. Wybór tekstów, (L’actualité de la liberté). Textes choisis) Varsovie 2005.
 
25.
Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna. Wprowadzenie, (Introduction à la phiolosophie politique moderne), Cracovie 1998.
 
26.
Loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, www.legifrance.gouv.fr, pdf, 09.02.2016.
 
27.
Lesińska M., Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie (L’inclusion politique des immigrés dans l’Europe moderne), Varsovie 2013.
 
28.
Marwick A., British Society Since 1945, London 1990.
 
29.
Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej (Perspective sociologique de la citoyenneté), Varsovie 2011.
 
30.
Seligman A.B., Komentarze o społeczeństwie obywatelskim o obywatelskiej cnocie w ostatniej dekadzie XX wieku (Commentaires sur la société civile et les vertus civiques dans la dernière décade du XX siècle), [w:] J. Szacki (textes choisis), Ani książę, ani kupiec: Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej (Ni prince, ni marchand: le citoyen). Idée d’une société civile dans la pensée moderne), Cracovie 1997.
 
31.
Simon P., France and the Unknown Second Generation: Preliminary Results on social Mobility, „International Migration Review”, 2003.
 
32.
Soysal Y.N., Limits of Citizenship. Migrants and post-national Membership in Europe, Chicago–London 1994.
 
33.
Trzciński K., Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji (La citoyenneté en Europe. De l’histoire des idées et des institutions), Varsovie 2006.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top