PL EN RU
Uwarunkowania polityki migracyjnej państwa polskiego po 1989 roku w ujęciu badawczym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS w Lublinie
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem tego artykułu jest próba wskazania najważniejszych czynników i okoliczności (uwarunkowań) mających wpływ na kształt polityki migracyjnej państwa polskiego w analizowanych okresie, a także ukazanie ich współzależności i ewolucji. Główną tezą pracy jest stwierdzenie, iż sytuacja migracyjna Polski, szczególnie w ostatnim czasie, charakteryzuje się dużą zmiennością, a co za tym idzie znaczenie tych uwarunkowań zmieniało się, a one same oddziaływały na siebie i ewoluowały.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (23)
1.
Bogucewicz M., Kryzys migracyjny w Polsce: od sekurytyzacji migracji do imperatywu humanitarnego, [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Mniejszości, emigranci, uchodźcy („stare” i „nowe” wyzwania), Poznań 2022.
 
2.
Chałupczak H., Ethnic problems as the subject and object of political science research, «Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie» 2008, vol. 1.
 
3.
Chałupczak H., Paradygmat badawczy polityki migracyjnej państwa z perspektywy politologicznej, [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcje państwa, Warszawa 2016.
 
4.
Duszczyk M., Ewolucja polskiej polityki migracyjnej w zakresie migracji zarobkowych po 1 maja 2004 roku, [w:] Ł. Żołądek (red.), Migracje i polityka migracyjna, Warszawa 2014.
 
5.
Duszczyk M., Lesińska M., Matuszczyk K., Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce. Teoria i praktyka, Warszawa 2019.
 
6.
Fryszka B., Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej: przyczyny, aspekt geopolityczny, narracje, Raport specjalny Fundacji Warsaw Institute 23/12/2021.
 
7.
Gołębiowska K., Polityka integracji imigrantów w Polsce. Długofalowa strategia czy działania ad hoc?, Poznań 2022.
 
8.
Gomółka K., Współczesne partie polityczne w Polsce wobec problemu imigracji i imigrantów, [w:] H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, Lublin 2018.
 
9.
Gońda M., Lesińska M., Ewolucja Karty Polaka jako instrument polityki państwa, czerwiec 2022, https://www.migracje.uw.edu.pl... (20.03.2023).
 
10.
Janowska H., Emigracja z Polski w latach 1918–1939, [w:] A. Pilch (red.), Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.), Warszawa 1984.
 
11.
Kaczmarczyk P., Cudzoziemscy pracownicy w Polsce – skala, struktura, znaczenie dla polskiego rynku pracy, [w:] P. Kaczmarczyk, M. Okólski (red.), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudniania i graniczenie bezrobocia, Warszawa 2008.
 
12.
Kaczmarczyk P., Okólski M. (red.), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia, Warszawa 2008.
 
13.
Kicinger A., Beyond the Focus on Europeanisation: Polish Migration Policy 1989–2004, «Journal of Ethnic and Migration Studies» 2009, vol. 35.
 
14.
Łodziński S., Szonert M., „Niepolityczna polityka”? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2016, «Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny» 2017, z. 2.
 
15.
Okólski M., The Migration Transition in Poland, «Central and Eastern European Migration Review» 2021, vol. 10, no. 2, http://ceemr.uw.edu.pl/vol-10-... (23.03.2023).
 
16.
Olszewska O., Prawo jako instrument polityki migracyjnej – kształtujący czy wspomagający?, [w:] K. Iglicka, O. Olszewska, A. Stachurski, J. Żurawska (red.), Dylematy polityki migracyjnej Polski, seria «Prace Migracyjne» 2005, nr 58.
 
17.
Polko P., Polityka migracyjna w programach polskich partii politycznych po 1989 roku, «Wschodnioznawstwo» 2018, nr 12.
 
18.
Sobczak-Szelc K., Pachocka M., Pędziwiatr K., Szałańska J., Szulecka M., From Reception to Integration of Asylum Seekers and Refugees in Poland, London 2022.
 
19.
Stańczak J., Rozwój emigracji zagranicznych z Polski. Emigracja na stałe, [w:] Migracje zagraniczne ludności w Polsce w latach 1988–1997, GUS, Warszawa 1998.
 
20.
Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010.
 
21.
Weinar A., Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990–2003, Warszawa 2006.
 
22.
Wenzel M., Stosunek do obcokrajowców w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 
23.
Żołędowski C., Wpływ pandemii COVID-19 na procesy migracyjne i sytuację migrantów – przypadek Polski, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 65.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top