PL EN RU
Trybunał Stanu jako specjalny organ orzekający w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Utworzenie specjalnego organu, którego jedynym zadaniem jest orzekanie w sprawach naruszenia konstytucji bądź ustaw przez najwyższych urzędników państwowych, w tym i prezydenta jest spotykane stosunkowo rzadko. Tylko Grecja oraz Polska wprowadziły takie rozwiązanie, a do niedawna również francuskie przepisy przewidywały taką możliwość, ale nowelizacja Konstytucji w 2007 r. zmieniła uregulowania w tym zakresie. Przedmiotem opracowania jest analiza polskich regulacji dotyczących Trybunału Stanu w sytuacji, gdy Zgromadzenie Narodowe podejmie uchwałę o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia za popełnienie deliktu konstytucyjnego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (51)
1.
Artymiak G., Rogalski M., Sobolewski Z., Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2007.
 
2.
Balicki R., Ustroje państw współczesnych, Wrocław 2003.
 
3.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004.
 
4.
Banaszak B., Trybunał Stanu – stagnacja czy zmiany? „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2008, nr 1.
 
5.
Bień-Kacała A., Kilka uwag w kwestii odpowiedzialności Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania: studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80 – tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, 15–16 listopada 2005.
 
6.
Dudek D., Organy ochrony prawnej, [w:] W. Skrzydło (red.), Ustrój polityczny i gospodarczy współczesnej Polski, Lublin 1996.
 
7.
Dudek D., Sobczak J., Władza sądownicza w Konstytucji RP, [w:] R. Mojak (red.), Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2000.
 
8.
Garlicki L., Charakter ustrojowy nowych trybunałów, „Państwo i Prawo” 1983, z. 1.
 
9.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010.
 
10.
Gdulewicz E., System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000.
 
11.
Grabowska S., Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta Grecji, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 5.
 
12.
Grajewski J., Warunki ustawowe i wymogi formalne wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 1.
 
13.
Groszyk H., Uwagi o potrzebie i kierunkach zmian ustawowej regulacji Trybunału Stanu (w związku z art. 236 ust. 1 Konstytucyjni RP), [w:].
 
14.
T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowania państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999.
 
15.
Kempisty H., Trybunał Stanu. Postępowanie w pierwszej instancji, z. 4, Warszawa 1983.
 
16.
Kotowski S., Trybunał Stanu. Postępowanie odwoławcze, z. 8, Warszawa 1983.
 
17.
Kozik M., Trybunał Stanu – żywa instytucja czy martwy przepis? „Studia Iuridica Lubliniensia” T. V, Lublin 2005.
 
18.
Krawczyk R.P., Dyskusja wokół koncepcji Trybunału Stanu, [w:] Prawo państwowe, „Acta Uniwersitatis Lodziensis” Folia Iuridica 43, Łódź 1989.
 
19.
Kręcisz W., Władza sądownicza – trybunały, [w:] E. Gdulewicz (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Lublin 2009.
 
20.
Kruk M., Wykonywanie obowiązków prezydenta RP, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009.
 
21.
Kubuj K., Francja: Odpowiedzialność karna Prezydenta V Republiki Francuskiej, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 3.
 
22.
Kubuj K., Odpowiedzialność karna Prezydenta V Republiki Francuskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.
 
23.
Kuciński J., Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 
24.
Laskowska M., Sokolewicz W., Odpowiedzialność członków Rady Ministrów w Konstytucji RP na tle porównawczym, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie” 2002, nr 1.
 
25.
Naleziński B., Organy władzy sądowniczej, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2011.
 
26.
Odrowąż-Sypniewski W., B. Szepietowska, O systemach odpowiedzialności konstytucyjnej, „Ekspertyzy i Opinie Prawne” Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 2000, nr 3.
 
27.
Opaliński B., Trybunał Stanu w polskim porządku ustrojowym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego. Władza sądownicza w państwach europejskich” 2011, nr 2.
 
28.
Piasecki K., Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Warszawa 2005.
 
29.
Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce, Warszawa 1992.
 
30.
Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w III Rzeczypospolitej, [w:] K. Iwanicka, M. Skowronek,.
 
31.
K. Stembrowicz (red.), Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, Warszawa 1996.
 
32.
Popławska E., Odpowiedzialność Prezydenta V Republiki Francuskiej, „Państwo i Prawo” 1991, z. 11.
 
33.
Popławska E., Opróżnienie urzędu Prezydenta RP, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009.
 
34.
Rybicki M., Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli, [w:] T. Fuks, A. Łopatka, M. Rybicki, W. Skrzydło, Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1986.
 
35.
Sarnecki P., Opinia w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej. Jak należy rozumieć zwrot „sprawy będące przedmiotem postępowania [...] przed [...] Trybunałem Stanu” (art. 241 ust. 1 Konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 5.
 
36.
Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000.
 
37.
Składowski K., Trybunał Staniu, [w:] D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.
 
38.
Skrzydło W., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Francuskiej, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010.
 
39.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2007.
 
40.
Skrzydło W., Ustrój polityczny Francji, Warszawa 1992.
 
41.
Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2009.
 
42.
Sobczak J., Sądy i trybunały, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2005.
 
43.
Sokolewicz W., Konstytucyjna regulacja władzy sądowniczej, [w:] T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowania państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999.
 
44.
Szumiło-Kulczycka D., Odpowiedzialność karna przed Trybunałem Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 4.
 
45.
Szyszkowski W., Trybunał Stanu, [w:] Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2000.
 
46.
Świda-Łagiewska Z., Przebieg postępowania dotyczącego odpowiedzialności konstytucyjnej, [w:] Z. Świda-Łagiewska (red.), Trybunał Stanu w PRL, Warszawa 1983.
 
47.
Wojtyczek K., Republika Francuska, [w:] P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Warszawa 2007.
 
48.
Zaleśny J., Charakter prawny Trybunału Stanu. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 7–8.
 
49.
Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004.
 
50.
Zięba-Załucka H., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010.
 
51.
Zubik M., Trybunał Stanu – stan Trybunału (Słów kilka o polskim sądzie nad notablami), [w:] A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdynia, 24–26 kwietnia 2008 r., Gdańsk 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top