PL EN RU
Kluczowe zmiany w samodzielności i ustrojowej niezależności jednostek samorządu terytorialnego kadencji 2018–2023
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet w Zielonej Górze
 
 
Data publikacji: 04-04-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy najważniejszych zmian w samodzielności i ustrojowej niezależności jednostek samorządu terytorialnego kadencji 2018–2023. Analizie poddane zostały zarówno rozwiązania normatywne, jak też faktyczne działania i zachowania, które mają fundamentalny wpływ na funkcjonowanie samorządu. Dla pełniejszego obrazu obecnej kadencji niezbędne jest skrótowe scharakteryzowanie zmian wprowadzonych po 2015 r. Istotne dla całościowej analizy jest również spojrzenie z perspektywy aktualnie rządzących i charakterystyka ich wizji państwa oraz roli samorządu w systemie politycznym. Idea silnego, skutecznego państwa determinuje postrzeganie roli samorządu oraz relacje na styku administracja samorządowa – rządowa.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (28)
1.
Baro Riba D., Mangin P., Local and regional democracy in Poland, Report of Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by member States of the European Charter of Local Self-Government (Monitoring Committee), 2 April 2019.
 
2.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2021.
 
3.
Flis J., Swianiewicz P., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – reguły podziału, Warszawa 2021.
 
4.
Flis J., Swianiewicz P., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – utrwalane wzory, Warszawa 2021.
 
5.
Glejt P., Uziębło P., Kilka uwag o „nowych” instrumentach partycypacji mieszkańców na poziomie samorządowym, [w:] A. Balicki, M. Jabłoński (red.), Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, Wrocław 2018.
 
6.
Gniadkowski A., Coraz szybsze obskubywanie samorządu, «Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego» 2017, vol. 4.
 
7.
Izdebski H., Trzeci etap reformy samorządu terytorialnego. De(re)centralizacja, postcovid i…?, Warszawa 2021.
 
8.
Kasiński M., Oblicza centralizmu demokratycznego – próba interpretacji procesu historycznego, [w:] R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej, Warszawa 2019.
 
9.
Kijowski D. i in., Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, «Samorząd Terytorialny» 2004, vol. 1–2.
 
10.
Kłucińska P., Sześciło D., Wilk B., Nowy model demokracji samorządowej – uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018r., «Samorząd Terytorialny» 2018, vol. 10.
 
11.
Kornberger-Sokołowska E., O potrzebie instytucjonalnego wzmocnienia idei samorządności – aspekt finansowo-prawny, «Samorząd Terytorialny» 2020, vol. 4.
 
12.
Kostrzewska J., Prawo wodne uderzy w samorząd, «Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego» 2017, vol. 17/1231.
 
13.
Kowalik J., Demokracja lokalna a idea ograniczenia liczby kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), «Political Preferences» 2015, vol. 10.
 
14.
Kurzyna-Chmiel D., Samorząd terytorialny – teraźniejszość i wnioski na przyszłość, «Samorząd Terytorialny» 2020, vol. 9.
 
15.
Lipska-Sondecka A., Polskiego samorządu terytorialnego droga do nowoczesności. Dylematy okresu transformacji, [w:] K. Czarnecki, A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania, Włocławek 2017.
 
16.
Michalak B., Zmiana przepisów kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018, «Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne» 2019 vol. 58.
 
17.
Olejnik Ł., Dotacje inwestycyjne z rządowych funduszy wsparcia dla samorządów 2019–2021. Polityczna alokacja zasobów?, «Studia Regionalne i Lokalne» 2022, vol. 2(88).
 
18.
Rajca L., Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce, Warszawa 2019.
 
19.
Regulski J., Ograniczenie liczby kadencji nie jest receptą na uczciwość władzy, https://dziennikbaltycki.pl/pr... (3.09.2021).
 
20.
Rudka R., Kocemba E., Sekuła K., Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – podział środków w samorządach powiatowych, «Związek Powiatów Polskich» 2021, vol. 14.
 
21.
Springer B., Jarosz A.J., Dwukadencyjność organów wykonawczych w gminach – ograniczenie praw obywatelskich czy ograniczenie zjawisk patologicznych?, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2022, vol. 3(67).
 
22.
Sześciło D., Samorząd-centrum. Bilans po 30 latach od odrodzenia się samorządu i pięciu latach nowego centralizmu, Warszawa 2020.
 
23.
Sześciło D., Gąsiorowska A., Łapszyński R., Zakroczymski S., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: każdemu według potrzeb czy według barw politycznych?, Warszawa 2020.
 
24.
Swianiewicz P., Łukomska J., Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii, Warszawa 2020.
 
25.
Swianiewicz P., Wpływ polityki partyjnej na rozdział dotacji celowych na przykładzie Funduszu Dróg Samorządowych, «Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego» 2020, vol. 1.
 
26.
Swianiewicz P., Flis J., Janosikowe kumotry – podwójne standardy rządowych dotacji, Warszawa 2022.
 
27.
Szlachetko J.H., Trwałość decentralizacji władzy publicznej, «Samorząd Terytorialny» 2018, vol. 10.
 
28.
Wojnicki J., Tendencje centralizacyjne w Polsce po 1990 roku – ciągłość i zmiana, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, vol. 2(18).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top