PL EN RU
Zagadnienia polityczne przestrzeni wschodnioeuropejskiej
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 21-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Motywem przewodnim prezentowanego dwudziestego ósmego tomu Studiów Politologicznych są zagadnienia polityczne występujące w przestrzeni wschodnioeuropejskiej. Przestrzeń wschodnioeuropejska, pomimo podobnych doświadczeń politycznych, pozostaje nadal, co – przynajmniej częściowo – zostaje odwzorowane w prezentowanych tekstach, sferą polimorficzną, z wielością odmiennych tradycji, interesów oraz uwarunkowań politycznych, społecznych i ekonomicznych. Na ten stan rzeczy wpływają procesy standaryzacji i integracji. Z jednej strony są to przede wszystkim standardy systemu Rady Europy. Tworzą one przestrzeń podobnego myślenia i zachowania w ramach relacji jednostka – władza publiczna. Z drugiej strony są to procesy integracyjne, charakteryzujące się różnymi wektorami integracji. Obok odwoływania się, a czasem przyjmowania wartości Unii Europejskiej, obserwujemy równie dynamiczne budowanie konkurencyjnych systemów zbliżania i integracji państw poradzieckich. Cechą znamienną integracji przestrzeni poradzieckiej jest bowiem wielość konfiguracji realizowanej współpracy. Inaczej przebiega ona na płaszczyźnie polityki celnej, gospodarczej, naukowej czy zagranicznej.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top