PL EN RU
O pojęciu kultury politycznej. Uwagi na marginesie książki Karola B. Janowskiego Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem
 
Więcej
Ukryj
1
profesor emerytowany Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przyłączam się do tych, którzy twierdzą, że kategoria kultury politycznej w nauce jest myląca i bezużyteczna, a jej wyodrębnianie w celach badawczych bezcelowe. Pomijam historię pojęcia kultury politycznej, nie rozprawiam się z jej definicjami, nie odnoszę się do jej klasyfikacji, nie wdaję się w rozważania, co z tak lub inaczej rozumianej kultury należy do kultury politycznej. Skupiam się na wykazaniu, że „kultura polityczna” jest niczym innym, jak polityką, bądź wybranymi elementami (zjawiskami) o ugruntowanych nazwach, które politykę współtworzą.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (20)
1.
Bäcker R., Typy myślenia społecznego Vilfredo Pareto a typologia kultur politycznych, [w:] Z. Blok (red.), Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną, Poznań 2005.
 
2.
Banaś M., Symbol i typ symboliczny w polityce Kultura, dyskurs, działanie, [w:] A. Sarnacki (red.), Kultura polityczna jako przedmiot badań, Kraków 2016.
 
3.
Blok Z., Kultura polityczna: wiedza, dyscyplina naukowa czy problem badawczy, [w:] M. Karwat, F. Pierzchalski (red.), Uniwersytet i nauka o polityce – sprawdziany tożsamości, Warszawa 2021.
 
4.
Bodnar A., Stefanowicz J., Kultura polityczna, Warszawa 1981.
 
5.
Bokajło W., Niektóre teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną, [w:] W. Bokajło (red.), Studia z teorii polityki, kultury politycznej i myśli politycznej, Wrocław 1996.
 
6.
Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1998.
 
7.
Cwynar K.M., Kultura polityczna. Historia i znaczenia pojęcia, «ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich» 2010 nr 10.
 
8.
Formisano R.P., The Concept of Political Culture, «Journal of Interdisciplinary History» 2001, vol. 31, no. 3 (Winter).
 
9.
Garlicki J., Kultura polityczna – komponenty i typologie, [w:] J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2004.
 
10.
Jabłoński A.W., Kultura polityczna i jej przemiany, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 2002.
 
11.
Janowski K.B., Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem, Warszawa 2020.
 
12.
Knight A., Is Political Culture Good to Think, [w:] N. Jacobsen, C. Aljovín de Losada (red.), Political Cultures in the Andes 1750–1950, Durham and London 2005.
 
13.
Markiewicz W., Kultura polityczna jako przedmiot badań naukowych, «Kultura i Społeczeństwo» 1976, nr 4.
 
14.
Meyer G., Sulowski S., Łukowski W. (red.), Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2007.
 
15.
Opałek K., Pojęcie „kultury” i „stylu” w nauce o polityce i prawoznawstwie, Warszawa 1976.
 
16.
Opałek-Orzechowska A., Korybski A., Kultura polityczna a przedmiot nauki o polityce, «Studia Nauk Politycznych» 1981, nr 1.
 
17.
Przybyszewski K., Kultura publiczna. Refleksje wokół kondycji społeczeństwa i państwa polskiego, Poznań 2013.
 
18.
Simonides D., Czy w Polsce istnieje kultura polityczna? Rozważania z ław Senatu RP, [w:] B. Gołębiowski (red.), Kultura polityczna Polaków, Łomża 2004.
 
19.
Stemplowski R., Kultury polityczne naszych czasów. Szkic latyno-euro-amerykanistyczny, Warszawa 2016.
 
20.
Żółkiewski S., Wiedza o kulturze literackiej, Warszawa 1980.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top