PL EN RU
Prawne i polityczne aspekty odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce po 1989 roku
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 21-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Analizie poddano węzłowe zagadnienia odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce po 1989 r. Ukazauje się je tak w perspektywie analizy dogmatycznej, jak i w kontekście praktycznych aspektów zagadnienia. Rozważaniom poddaje się konstytucyjne uwarunkowania odpowiedzialności konstytucyjnej, jej przedmiot, krąg osób odpowiadających w tym trybie. Analizuje się specyfikę trybu pociągania do odpowiedzialności konstytucyjnej i sądzenia w tym trybie. W pracy stawia się tezę, że o ile przesłanki polityczne przesądzają o wysunięciu oskarżenia i postawieniu decydenta w stan odpowiedzialności konstytucyjnej, o tyle cechy tożsamościowe Trybunału Stanu jako organu rozstrzygającego w tym trybie spory, są gwarancją bezstronnego rozstrzygnięcia sporu.
 
REFERENCJE (10)
1.
J. Ciapała, Zagadnienie odpowiedzialności prawnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, Nr 6.
 
2.
Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
 
3.
B. Dziemidok-Olszewska, Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich, Lublin 2012.
 
4.
L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2001.
 
5.
S. Grabowska, Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.
 
6.
R. Mojak, Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
 
7.
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] T. Mołdawa (red.), Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003.
 
8.
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna. Praktyka III RP, Warszawa 2004.
 
9.
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2003.
 
10.
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top