PL EN RU
Wyzwania konstytucyjne państw Europy Wschodniej
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 02-02-2020
 
 
Studia Politologiczne 2019;52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prezentowany 52 tom «Studiów Politologicznych» poświęcony jest zagadnieniom konstytucyjnym państw Europy Wschodniej. Jak wskazują autorzy poszczególnych zamieszczonych w nim analiz, podstawowe znaczenie dla funkcjonowania instytucji politycznych państwa mają trzy grupy zagadnień. Po pierwsze, jest to wymiar normatywny, to w jaki sposób prawodawca zaprojektował poszczególne instytucje, w jaki sposób ustalił zachodzące między nimi zależności strukturalno-funkcjonalne i jakie efekty chciał w ten sposób uzyskać. Po drugie, jest to kwestia praktyki ustrojowej, tj. to, jaką treścią poszczególne instytucje są wypełniane przez uczestników stosunków politycznych, w jakim zakresie i z jaką intensywnością praktyka podąża za normami prawnymi (przede wszystkim rangi konstytucyjnej), a w jakim próbuje je ominąć, zbagatelizować czy w inny sposób wykoślawić, czy też – widząc nieadekwatność, archaiczność regulacji prawnych, dostosować je (poprzez zastosowanie różnego rodzaju technik wykładni prawa) do zmieniających się okoliczności politycznych. I wreszcie, trzecia ważna płaszczyzna rozważań ustrojowych, tj. oddziaływanie czynników zewnętrznych, pozapaństwowych i wymuszanie przez nie zmian, tak w zakresie aktów tworzenia prawa, jak i praktyki ustrojowej. Ta trzecia płaszczyzna często bywa bagatelizowana w analizie zagadnień ustrojowych współczesnych państw, a miewa kluczowe znaczenie. Wystarczy przywołać kwestię mechanizmów sprawczych tzw. kolorowych rewolucji w państwach poradzieckich czy arabskich. Czy były one wynikiem zachowań politycznych obywateli poszczególnych państw, w których doszło do tzw. kolorowych rewolucji, radykalną próbą dopasowania praktyki ustrojowej do wzorców konstytucyjnych, czy też odpowiednio chęcią zmiany tychże wzorców konstytucyjnych? A może, jak argumentuje część badaczy ustrojów państw współczesnych, ich układu napędowego należy szukać poza terytorium poszczególnych państw, w próbie wymuszenia zmian politycznych pożądanych przez głównych uczestników stosunków międzynarodowych, zmian wpisujących się w procesy globalizacji stosunków międzynarodowych? Dążąc do całościowego wyjaśnienia zachodzących procesów politycznych nie warto unikać stawiania takich pytań badawczych i poszukiwania na nie odpowiedzi.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top