PL EN RU
Reforma zasadniczego podziału terytorialnego oraz struktury samorządu gminnego w Królestwie Norwegii
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
2
Szkoła Główna Handlowa
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza założeń i rezultatów przeprowadzonej w Norwegii w latach 2016–2020 reformy zasadniczego podziału terytorialnego państwa, tworzącej nową strukturę samorządu gminnego i regionalnego z jednoczesną zmianą części zadań realizowanych na obu szczeblach. Analiza oparta jest na założeniach i kategoriach metodologii neoinstytucjonalnej. Zasadnicza teza artykułu zawiera się w stwierdzeniu, że proces konsolidacji strukturalnej jednostek gminnego samorządu terytorialnego ma charakter teoretycznie i praktycznie nieunikniony, bowiem dokonywany jest w celu optymalizacji realizacji usług publicznych oraz podniesienia dobrostanu lokalnych społeczności. Jego pragmatyczne i sprawne przeprowadzenie ze współudziałem lokalnych społeczności jest konieczne dla podążania za współczesnym stadium rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Baldersheim H., Samorządy lokalne krajów skandynawskich w okresie przejściowym od wolnych gmin do wolnego wyboru?, «Samorząd Terytorialny» 1994, nr 1–2.
 
2.
Edvardsen T.S., Hagtvet B. (red.), Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, Warszawa 1994.
 
3.
Gustafsson A., Samorząd terytorialny w Szwecji, Szczecin 1992.
 
4.
Häggroth S., Kronvall K., Riberdahl C., Rudebeck K., Samorząd terytorialny w Szwecji. Tradycja i reformy, Stockholm 1999.
 
5.
Nowiak W., Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku, Poznań 2011.
 
6.
Osborne D., Gaebler T., Re-inventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Trnasforming the Public Sector, Reading, Mass. 1992.
 
7.
Osiński J., Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008.
 
8.
Osiński J., New Public Governance a prawo do dobrej administracji, [w:] A. Gołębiowska, P.B. Zientarski (red.), Prawo do dobrej administracji w wymiarze krajowym i europejskim, Warszawa 2019.
 
9.
Osiński J., Parlamentaryzm Skandynawski. Norwegia. Studium ustrojowe, Warszawa 2021.
 
10.
Osiński J., Problemy aksjologii samorządności lokalnej w krajach nordyckich i w Polsce, [w:] B. Nawrot, J. Pokładecki (red.), Samorząd gminny w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, Poznań 1999.
 
11.
Osiński J., Status i funkcjonowanie samorządu lokalnego w państwach skandynawskich, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Tradycja i współczesne odmiany samorządności, Płock 1999.
 
12.
Osiński J., Zawiślińska I., Financial Condition of Local Government in Poland vs Structural Reforms of Municipal Government in Scandinavian States, «Political Science Review» 2020, nr 4.
 
13.
Osiński J., Zawiślińska I., Samorząd lokalny w państwach nordyckich oraz realizacja praw i wolności obywatelskich, [w:] J. Osiński, I. Zawiślińska (red.), Administracja publiczna i prawa człowieka. Ujęcie systemowe i międzynarodowe, Warszawa 2019.
 
14.
Osiński J., Zawiślińska I. (red.), Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, Warszawa 2016.
 
15.
Sakowicz M., Struktury terytorialne państwa – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, «Kwartalnik Studia i Prace KES» 2012, nr 1 (9).
 
16.
Swianiewicz P. (red.), Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Budapest 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top