PL EN RU
Modernizacja administracji publicznej w Polsce w XXI wieku – założenia teoretyczne i praktyka administracyjna
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Systemów Politycznych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obie struktury – administracji rządowej (czy szerzej państwowej), jak i samorządowej – funkcjonują we współczesnym państwie polskim ponad 20 lat. Stąd naturalnym zabiegiem analitycznym jest dokonanie przeglądu struktur i zasad działania, w tym przede wszystkim ich sprawności i efektywności. Przedmiotem artykułu jest dokonanie analizy politologicznej w kontekście zgłaszanych postulatów (głownie przez środowiska akademickie i naukowe) odnoszących się do modernizacji administracji publicznej w Polsce w XXI wieku i porównania z praktyką administracyjną współczesnego państwa polskiego. Zastosowano w przedkładanym artykule kilka metod badawczych: analizę historyczno-opisową, analizę prawno-instytucjonalną, metodę porównawczą oraz systemową.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (28)
1.
Calame P., Proces reform w administracji publicznej, [w:] J. Czaputowicz (red.), Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, Warszawa 2010.
 
2.
Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2007.
 
3.
Hausner J., Mazur S. (red.), Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej, Kraków 2015, https://www.euroreg.uw.edu.pl/... (16.02.2022).
 
4.
Itrich-Drabarek J. (red.), Modernizacja administracji publicznej, Warszawa 2018.
 
5.
Itrich-Drabarek J., Transformacja administracji publicznej, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 15.
 
6.
Jackiewicz I., Modernizacja administracji publicznej a nowe perspektywy w zarządzaniu. W poszukiwaniu modelu sprawnego działania, «Przedsiębiorczość i zarządzanie» 2013, vol. XIV, z. 8.
 
7.
Jaworska-Dębska B., Kledzik P., Sługocki J. (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Warszawa 2020.
 
8.
Kiełmiński Z. (red.), Reforma administracji publicznej RP, Warszawa 1994.
 
9.
Kulesza M., Izdebski H., Administracja publiczna: zagadnienia ogólne, Warszawa 2000.
 
10.
Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.
 
11.
Magiera M., Modernizacja administracji publicznej z perspektywy obszaru metropolitarnego, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2015, R. LXXVII, z. 1.
 
12.
Makowski G., Dla państwa i obywateli. Diagnoza i propozycje reformy służby cywilnej, Warszawa 2019.
 
13.
Mołdawa T., Wojtaszczyk K.A. (red.), Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do UE, Warszawa 2003.
 
14.
Nowiak W., Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku: ewolucja i dylematy wyboru systemu w społeczeństwach dobrobytu: wnioski praktyczne, Poznań 2011.
 
15.
Osiński J. (red.), Administracja publiczna: między polityką, prawem i ekonomią: jubileusz 10-lecia Katedry Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Warszawa 2010.
 
16.
Osiński J. (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku: wyzwania i oczekiwania, Warszawa 2011.
 
17.
Piasecki A.K., Administracja polskich gmin wobec aktualnych wyzwań europeizacji i globalizacji, «Rocznik Administracji Publicznej» 2016, vol. 2.
 
18.
Podgórniak-Krzykacz A., Kierunki modernizacji administracji samorządowej w Polsce i w Niemczech – przykład miast na prawach powiatu, «Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica» 2010, vol. 245.
 
19.
Przywora B., Bielecki L., O potrzebie modernizacji polskiej służby cywilnej – w poszukiwaniu modelu po 20 latach reformy, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G» 2017, vol. LXIV, nr 2.
 
20.
Raszewska-Skałecka R., W obliczu administracji świadczącej i jej zadań publicznych w ujęciu nauk administracyjnych, [w:] J. Blicharz, R. Raszewska-Skałecka (red.), Efektywność ekonomiczna jako cel prywatyzacji zadań z zakresu administracji świadczącej. Studium prawno-administracyjne, Wrocław 2020.
 
21.
Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej: koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
 
22.
Rydlewski G., Modernizacja administracji: studium polityk administracyjnych, Warszawa 2015.
 
23.
Rydlewski G., Rządowy system decyzyjny w Polsce: studium politologiczne okresu transformacji, Warszaw 2002.
 
24.
Skoczylas D., Znaczenie cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej, [w:] B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Warszawa 2020.
 
25.
Swianiewicz P., Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, «Studia Regionalne i Lokalne» 2005, nr 4.
 
26.
Szafrański B., Główne wyzwania związane z modernizacją funkcjonowania państwa, «Roczniki Kolegium Analiza Ekonomicznych» 2013, vol. 29.
 
27.
Wojtaszczyk K.A., Jarosińska M. (red.), EU-enlargement to the East: „Public administration in Eastern Europe and European Standars, Warszawa 2000.
 
28.
Zieliński E., Zagadnienia administracji publicznej, Warszawa 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top