PL EN RU
Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy wybranych zasad stanów nadzwyczajnych zawartych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. Jego treść obejmuje trzy zagadnienia: 1) konsekwencje relacji rozdział XI – pozostała treść konstytucji w zakresie dotyczącym dopuszczalnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela 2) odpowiedniość przedłużania kadencji Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz Prezydenta oraz 3) wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Artykuł stanowi wkład do literatury przedmiotu przez to, że zadaje dotychczas niepostawione pytania, krytycznie ocenia istniejące opracowania i proponuje nowe kierunki badań, oparte na doświadczeniach innych krajów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
M. Brzeziński, Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwagi prawno-organizacyjne, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 34.
 
2.
M. Brzeziński, O zagrożeniach codziennych, nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych z perspektywy systemowej, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014.
 
3.
M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
 
4.
M. Brzeziński, Wybory prezydenckie 2010 roku z perspektywy stanów nadzwyczajnych, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 19.
 
5.
K. Działocha, Artykuł 228, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005.
 
6.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
 
7.
J. Karp, J. Szymanek, Znaczenie ustawy w unormowaniach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w kontekście stanu nadzwyczajnego i klęski żywiołowej, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 
8.
M. Kruk M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem, Warszawa 1997.
 
9.
K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.
 
10.
M. Szydło, Art. 31 ust. 3, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz – Art. 1–86, Warszawa 2016.
 
11.
P. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.
 
12.
P. Winczorek, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Podręcznik dla studentów studiów nieprawniczych, Warszawa 2003.
 
13.
L. Wiśniewski, Stany nadzwyczajne w projekcie nowej Konstytucji RP, [w:] Jasudowicz T. (red.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa i praktyki polskiej, Toruń 1997.
 
14.
K. Wojtyczek, Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 
15.
W.J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top