PL EN RU
Parlamentarna kontrola budżetu państwa jako mit o kontroli fiskalnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Data publikacji: 17-07-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza problematyki parlamentarnej kontroli budżetu państwa oraz wykazanie problemów związanych z realizacją tej kontroli. W szczególności omówiono rolę Sejmu w zakresie kontroli wstępnej (ex ante) dotyczącej zgodności projektu ustawy budżetowej z prawem, kontroli bieżącej (ex dure) polegającej na ocenie wykonywania ustawy budżetowej oraz kontroli następczej (ex post) obejmującej ocenę wykonania ustawy budżetowej. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wykazanie, że właściwa realizacja parlamentarnej kontroli budżetowej będzie niemożliwa bez reformy systemu finansów publicznych polegającej na zapewnieniu sporządzania niezależnych prognoz makroekonomicznych stanowiących podstawę do przygotowania projektów planów finansowych państwa, zmniejszeniu liczby form organizacyjno-prawnych publicznej gospodarki finansowych, rezygnacji z wykazywania długu publicznego w dwóch różnych ujęciach oraz zmiany zasad udzielania absolutorium. Z tego punktu widzenia należy podjąć działania zmierzające do nadania tej kontroli należytej rangi, tak by nie pozostawała mitem kontroli fiskalnej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (30)
1.
Blöndal J.R., Budget review: Germany, «Journal on Budgeting» 2014, issue 2.
 
2.
Bouvier M., Konstytucjonalizacja wieloletniego programowania finansów publicznych we Francji, [w:] E. Ruśkowski (red.), Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, Białystok 2011.
 
3.
Contiades X. (red.), Constitutions in the Global Financial Crises. A Comparative Analysis, Farnham 2013.
 
4.
Coyne C.J., Constitutions and Crisis, «Journal of Economic Behavior & Organization» 2011, vol. 80.
 
5.
Czekaj J., Narzędzia niekonwencjonalnej polityki antykryzysowej, [w:] G. Kuca (red.), Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych. Zagadnienia prawno-finansowe, Kraków 2022.
 
6.
Enzig P., The Control of the Purse: Progress and Decline of Parliament’s Financial Control, London 1959.
 
7.
Gajda M., Korzyści i koszty reform fiskalnych, [w:] S. Lis (red.), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków 2005.
 
8.
Grodyński T., Metoda prawa budżetowego, «RPSiE» 1938, t. 1.
 
9.
Grzybowski M., Konstytucyjne funkcje Rady Ministrów i formy ich praktycznej realizacji (próba typologii), [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 
10.
Juchniewicz J., Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu, Olsztyn 2010.
 
11.
Juchniewicz J., Kilka pytań o absolutorium, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2014, nr 2.
 
12.
Kielin Ł., Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2022.
 
13.
Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2011.
 
14.
Kruk M., Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008.
 
15.
Kuca G., Formy elastycznego wykonywania budżetu państwa w dobie pandemii COVID-19, [w:] G. Kuca (red.), Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych. Zagadnienia prawno-finansowe, Kraków 2022.
 
16.
Kuca G., Procedura budżetowa we współczesny prawie konstytucyjnym. Analiza porównawcza na przykładzie państw UE, Warszawa 2018.
 
17.
Lotko E., Zawadzka-Pąk U.K., Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych, «Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu» 2016, nr 2.
 
18.
Miemiec W., Sawicka K., Komentarz do art. 221, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. II: Komentarz art. 87–243, Warszawa 2016.
 
19.
Miemiec W., Sawicka K., Komentarz do art. 226, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. II: Komentarz art. 87–243, Warszawa 2016.
 
20.
Panfil P., Reguły i iluzje fiskalne. Ujcie prawnofinansowe, Gdańsk 2021.
 
21.
Pilarczyk P.M., Początki instytucji budżetu państwa w Polsce, Poznań 2014.
 
22.
Ruśkowski E., Zasady budżetowe, [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008.
 
23.
Szmyt A. (red.), Komentarz do regulaminu Sejmu, Warszawa 2018.
 
24.
Szmyt A., Opinia w sprawie projektu ustawy o Radzie Fiskalnej, «Zeszyty Prawnicze BAS» 2014, nr 3 (43).
 
25.
Urban M., Analiza porównawcza architektury reguł fiskalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] M. Możdzeń, Z. Zygmuntowski (red.), Polityka fiskalna dla regeneracji: Reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu, Warszawa 2022.
 
26.
Wehner J., Legislature and Public Finance, [w:] S. Martin, T. Saalfeld, K.W. Strøm (red.), The Oxford Handbook of Legislative Studies, New York 2014.
 
27.
Wehner J., Legislature and the Budget Process. The Myth of Fiscal Control, New York 2010.
 
28.
Wyplosz Ch., Fiscal Policy Council, Policy Councils: Unlovable or Just Unloved?, «Swedish Economic Policy Review» 2008, nr 1 (15).
 
29.
Zubik M., Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001.
 
30.
Zubik M., Komentarz do art. 105, [w:] A. Szmyt (red.), Komentarz do regulaminu Sejmu, Warszawa 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top