PL EN RU
Sąd Najwyższy jako organ władzy sądowniczej powołany do opiniowania projektów aktów normatywnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data publikacji: 17-07-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sąd Najwyższy jest szczególnym organem władzy sądowniczej, który wykonuje określone zadania, nie tylko te zasadnicze wynikające z Konstytucji dotyczące sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz nadzorowania sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania, ale również szereg innych, ujętych w aktach prawnych niższego rzędu. W niniejszym artykule przeanalizowano jedno z jego ustawowych zadań polegające na opiniowaniu projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy należące do właściwości SN. Celem opracowania jest zastanowienie się nad znaczeniem przyznanego Sądowi Najwyższemu zadania oraz w związku z tym udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wyrażona w preambule Konstytucji zasada współdziałania władz znajduje odzwierciedlenie w procesie legislacyjnym, zwłaszcza gdy przedmiotem prac ustawodawczych są fundamentalne akty prawne dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
Brzozowski W., Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona, Warszawa 2016.
 
2.
Brzozowski W., Współdziałanie władz publicznych, «Państwo i Prawo» 2010, nr 2.
 
3.
Grabowski A., Naleziński B., Konstytucyjne prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu w państwie pozornie praworządnym, «Państwo i Prawo» 2020, nr 10.
 
4.
Gudowska-Natanek E., Mikuli P., Kuca G., Poland, [w:] R. Albert, D. Landau, P. Faraguna, S. Drugda (red.), 2020 Global Review of Constitutional Law.
 
5.
Gudowska-Natanek E., Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej (artykuł recenzyjny), «Państwo i Prawo» 2023, nr 3.
 
6.
Gudowski J., Sąd Najwyższy. Pozycja ustrojowa, funkcje i zadania (spojrzenie sędziego cywilisty), «Przegląd Sądowy» 2015, nr 11–12.
 
7.
Kuca G., Próba wyróżnienia form i reguł współdziałania władz, [w:] B. Przywora, A. Rogacka-Łukasik, K. Skotnicki (red.), Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej, Częstochowa 2022.
 
8.
Mikuli P., Pach M., Disciplinary liability of judges: The Polish case, [w:] P. Mikuli, G. Kuca (red.), Accountability and the Law: Rights, Authority and Transparency of Public Power, Routledge 2022.
 
9.
Piechowiak M., Komentarz do art. 1 Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz do art. 1–86, t. I, Warszawa 2016.
 
10.
Piechowiak M., Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa, Warszawa 2020.
 
11.
Piotrowski R., Konstytucjonalizm „dobrej zmiany”, «Państwo i Prawo» 2022, nr 10.
 
12.
Sadurski W., Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford 2019.
 
13.
Sarnecki P., Funkcje i struktura parlamentu według nowej Konstytucji, «Państwo i Prawo» 1997, z. 11–12.
 
14.
Skwarcow M., Status prawny Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz test bezstronności sędziego – uwagi do ustawy z 9.06.2022 r., «Przegląd Sądowy» 2023, nr 1.
 
15.
Stępień-Załucka B., Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce, Warszawa 2016.
 
16.
Szczucki K., Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz, Warszawa 20 21.
 
17.
Tuleja P., Geneza, rozwój i upadek sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, «Państwo i Prawo» 2022, nr 10.
 
18.
Tuleja P., Ustrojowe znaczenie uchwały SN z 23.01.2020 r., «Państwo i Prawo» 2020, nr 10.
 
19.
Wróbel W., Izba Dyscyplinarna jako sąd wyjątkowy w rozumieniu art. 175 ust. 2 Konstytucji RP, «Palestra» 2019, nr 1–2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top