PL EN RU
Parliamentary control of the state budget as a myth about fiscal control
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Publication date: 2023-07-17
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to analysis the issues of parliamentary control of the state budget and to identify the problems associated with the implementation of this control. In particular, the role of the Sejm is discussed in terms of preliminary control (ex ante) concerning the compliance of the bill on the budget with the law, current control (ex dure) consisting in assessing the implementation of the budget law, and subsequent control involving in assessing the implementation (ex post) of the state budget. The analysis made it possible to show that proper implementation of parliamentary budgetary control will be impossible without a reform of the system of public finances involving ensuring the preparation of independent macroeconomic forecasts as a basis for the preparation of draft state financial plans, reducing the number of organizational and legal forms of public financial management, abandoning the reporting of public debt in two different ways, and changing the rules of discharge. From this point of view, efforts should be made to give this control this rank so that it does not remain a myth of fiscal control.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (30)
1.
Blöndal J.R., Budget review: Germany, «Journal on Budgeting» 2014, issue 2.
 
2.
Bouvier M., Konstytucjonalizacja wieloletniego programowania finansów publicznych we Francji, [w:] E. Ruśkowski (red.), Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, Białystok 2011.
 
3.
Contiades X. (red.), Constitutions in the Global Financial Crises. A Comparative Analysis, Farnham 2013.
 
4.
Coyne C.J., Constitutions and Crisis, «Journal of Economic Behavior & Organization» 2011, vol. 80.
 
5.
Czekaj J., Narzędzia niekonwencjonalnej polityki antykryzysowej, [w:] G. Kuca (red.), Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych. Zagadnienia prawno-finansowe, Kraków 2022.
 
6.
Enzig P., The Control of the Purse: Progress and Decline of Parliament’s Financial Control, London 1959.
 
7.
Gajda M., Korzyści i koszty reform fiskalnych, [w:] S. Lis (red.), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków 2005.
 
8.
Grodyński T., Metoda prawa budżetowego, «RPSiE» 1938, t. 1.
 
9.
Grzybowski M., Konstytucyjne funkcje Rady Ministrów i formy ich praktycznej realizacji (próba typologii), [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 
10.
Juchniewicz J., Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu, Olsztyn 2010.
 
11.
Juchniewicz J., Kilka pytań o absolutorium, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2014, nr 2.
 
12.
Kielin Ł., Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2022.
 
13.
Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2011.
 
14.
Kruk M., Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008.
 
15.
Kuca G., Formy elastycznego wykonywania budżetu państwa w dobie pandemii COVID-19, [w:] G. Kuca (red.), Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych. Zagadnienia prawno-finansowe, Kraków 2022.
 
16.
Kuca G., Procedura budżetowa we współczesny prawie konstytucyjnym. Analiza porównawcza na przykładzie państw UE, Warszawa 2018.
 
17.
Lotko E., Zawadzka-Pąk U.K., Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych, «Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu» 2016, nr 2.
 
18.
Miemiec W., Sawicka K., Komentarz do art. 221, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. II: Komentarz art. 87–243, Warszawa 2016.
 
19.
Miemiec W., Sawicka K., Komentarz do art. 226, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. II: Komentarz art. 87–243, Warszawa 2016.
 
20.
Panfil P., Reguły i iluzje fiskalne. Ujcie prawnofinansowe, Gdańsk 2021.
 
21.
Pilarczyk P.M., Początki instytucji budżetu państwa w Polsce, Poznań 2014.
 
22.
Ruśkowski E., Zasady budżetowe, [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008.
 
23.
Szmyt A. (red.), Komentarz do regulaminu Sejmu, Warszawa 2018.
 
24.
Szmyt A., Opinia w sprawie projektu ustawy o Radzie Fiskalnej, «Zeszyty Prawnicze BAS» 2014, nr 3 (43).
 
25.
Urban M., Analiza porównawcza architektury reguł fiskalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] M. Możdzeń, Z. Zygmuntowski (red.), Polityka fiskalna dla regeneracji: Reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu, Warszawa 2022.
 
26.
Wehner J., Legislature and Public Finance, [w:] S. Martin, T. Saalfeld, K.W. Strøm (red.), The Oxford Handbook of Legislative Studies, New York 2014.
 
27.
Wehner J., Legislature and the Budget Process. The Myth of Fiscal Control, New York 2010.
 
28.
Wyplosz Ch., Fiscal Policy Council, Policy Councils: Unlovable or Just Unloved?, «Swedish Economic Policy Review» 2008, nr 1 (15).
 
29.
Zubik M., Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001.
 
30.
Zubik M., Komentarz do art. 105, [w:] A. Szmyt (red.), Komentarz do regulaminu Sejmu, Warszawa 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top