PL EN RU
O pojęciu modernizacji w badaniach politologicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski.
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ukazanie zakresu pojęciowego oraz potencjału eksploracyjnego i eksplanacyjnego kategorii „modernizacja” dla aktualnie podejmowanych badań nad różnymi aspektami zmian zachodzących we współczesnym państwie, szczególnie w administracji publicznej. Systematyczna analiza w zakresie ewolucji ujęć teoretycznych fenomenu modernizacji oraz przegląd stanowisk badawczych ma na celu uporządkowanie dyskursu w tym obszarze oraz ukazanie możliwych pól badań mogących czerpać z dorobku teoretycznego studiów nad modernizacją.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (35)
1.
Barański M. (red.), Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Filozoficzne aspekty i dziedziny modernizacji, Katowice 2009.
 
2.
Beck U., The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Cambridge 1994.
 
3.
Beck U., Bonß W., Soziologie und Modernisierung. Zur Ortsbestimmung der Verwendungsforschung, «Soziale Welt» 1984, No 35.
 
4.
Bogumil J., Naschold F., Modernisierung des Staates: New Public Management in deutscher und internationaler Perspektive, Wiesbaden 2000.
 
5.
Bogumil J., Modernisierung lokaler Politik, Baden-Baden 2001.
 
6.
Bosiacki A., Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i Europie, Warszawa 2010.
 
7.
Grande E., Prätorius R. (red.), Modernisierung des Staates, Baden-Baden 1997.
 
8.
Grochomalski P., Neomoderniści a klasycy modernizacji – przyczynek do teorii modernizacji, [w:] A. Wojtas, R. Bäcker, M. Lisiecki, Koncepcje modernizacji we współczesnej myśli politycznej, Toruń 2008.
 
9.
Herbut R., Zasadnicze przesłanki procesu reformowania administracji publicznej, [w:] A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, Wrocław 2002.
 
10.
Hesse J.J., Staat der Zukunft – Zukunft des Staates. Zur Modernisierung öffentlicher Einrichtungen, [w:] J.J. Hesse, Ch. Zöpel (red.), Der Staat der Zukunft, Baden-Baden 1990.
 
11.
Hesse J.J., Benz A., Die Modernisierung der Staatsorganisation. Institutionspolitik im internationalen Vergleich: USA, Großbritannien, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, Baden--Baden 1990.
 
12.
Itrich-Drabarek J., Transformacja administracji publicznej, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 15.
 
13.
Kersting N., Vetter A. (red.), Reforming of local government in Europe. Closing the gap between democracy and efficiency, Opladen 2003.
 
14.
Knöbl W., Spielräume der Modernisierung. Das Ende der Eindeutigkeit, Weilerswist-Metternich 2001.
 
15.
Kropp S., Modernisierung des Staates in Deutschland: Konturen einer endlosen Debatte, «Politische Vierteljahresschrift» 2004, 45. Jg., Heft 3.
 
16.
Kukovic S., Justinek G., Modernisation trends in public administration in Slovenia, «Croatian and Comparative Public Administration» 2020, vol. 20, No. 4.
 
17.
Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.
 
18.
Lissowski O., Modernizacja strategiczna zarządzania publicznego w administracji w Unii Europejskiej i w Polsce, «PraceNaukowe Instytutu Zarządzania Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu» 2013, nr 29.
 
19.
Mazur S., Sprawne państwo. Reformy samorządu lokalnego w wybranych państwach, Kraków 2015.
 
20.
Merkel W., Is there a crisis of democracy?, «Democratic Theory» 2014, No 2.
 
21.
Murko E., Aristovnik A., Ravšelj D., From Neo-Weberian to Hybrid Governance Models in Public Administration: Differences between State and Local Self-Government, «Administrative Sciences» 2022, 12(1):26. https://doi.org/10.3390/admsci....
 
22.
Musiał W., Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918–2004, Toruń 2013.
 
23.
Nowak J.N., Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Poznań 2006.
 
24.
Pieterse J.N., Development Theory: Deconstructions/Reconstructions, London 2010.
 
25.
Rydlewski G., Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce, Warszawa 2015.
 
26.
Rydlewski G., Rządzenie w świecie megazmian (studium politologiczne), Warszawa 2009.
 
27.
Sakowicz M., Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Warszawa 2007.
 
28.
Tomaszewski K., Krytyka modelu rządzenia Unii Europejskiej w kontekście kryzysu procesu integracji, «Studia Politologiczne» 2019, vol. 53.
 
29.
Wehler H.-U., Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo: eseje i artykuły, Warszawa 2001.
 
30.
Wehler H.-U., Modernisierungstheorie und Geschichte, Göttingen 1975.
 
31.
Wierzchowska A., Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
 
32.
Wojtas A., Bäcker R., Lisiecki M., Koncepcje modernizacji we współczesnej myśli politycznej, Toruń 2008.
 
33.
Wojtaszczyk K.A. (red.), Modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 
34.
Zielinski H. (red.), Die Modernisierung der Städte, Verwaltung und Politik zwischen Ökonomisierung und Innovation, Wiesbaden 2000.
 
35.
Zilleßen H., Dienel P.C., Strubelt W. (red.), Die Modernisierung der Demokratie: Internationale Ansätze, Opladen 1993.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top