PL EN RU
Zagrożenia terrorystyczne imprez masowych organizowanych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 18-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób na drodze regulacji prawnych polski ustawodawca kształtuje warunki do zapewniania bezpieczeństwa imprez masowych w obliczu wyzwań związanych z zagrożeniami o charakterze terrorystycznym. Osią artykułu jest analiza wybranych przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy o Policji skonfrontowana z potrzebami organizatorów w zakresie przygotowania oraz reagowania na zamachy terrorystyczne.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (6)
1.
Bolechów B., Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
2.
Jasiński A., Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestrzeń publiczna – budynek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 
3.
Jenkins Brian M., International Terrorism: A new kind of warfare, „The Rand Papier Series” 1974, June.
 
4.
Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 
5.
Paris attacks: What happened at Stade de France?, BBC News, http://www.bbc.com/news/av/wor...
 
6.
Parszowski S., Kruczyński A., Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Difin, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top