PL EN RU
Determinants of the Polish state migration policy after 1989 in the research perspective
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS w Lublinie
 
 
Дата публикации: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The aim of this paper is to indicate the most important factors and circumstances (conditions) influencing the shape of the Polish state migration policy in the analyzed period, as well as to show their interdependence, evolution and the gradation of their impacts on this policy. The main thesis of the work is the statement that the migration situation of Poland, especially recently, is characterized by the high variability, and thus the importance of these conditions has been changing, and they have interacted with each other and evolved.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (23)
1.
Bogucewicz M., Kryzys migracyjny w Polsce: od sekurytyzacji migracji do imperatywu humanitarnego, [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Mniejszości, emigranci, uchodźcy („stare” i „nowe” wyzwania), Poznań 2022.
 
2.
Chałupczak H., Ethnic problems as the subject and object of political science research, «Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie» 2008, vol. 1.
 
3.
Chałupczak H., Paradygmat badawczy polityki migracyjnej państwa z perspektywy politologicznej, [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcje państwa, Warszawa 2016.
 
4.
Duszczyk M., Ewolucja polskiej polityki migracyjnej w zakresie migracji zarobkowych po 1 maja 2004 roku, [w:] Ł. Żołądek (red.), Migracje i polityka migracyjna, Warszawa 2014.
 
5.
Duszczyk M., Lesińska M., Matuszczyk K., Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce. Teoria i praktyka, Warszawa 2019.
 
6.
Fryszka B., Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej: przyczyny, aspekt geopolityczny, narracje, Raport specjalny Fundacji Warsaw Institute 23/12/2021.
 
7.
Gołębiowska K., Polityka integracji imigrantów w Polsce. Długofalowa strategia czy działania ad hoc?, Poznań 2022.
 
8.
Gomółka K., Współczesne partie polityczne w Polsce wobec problemu imigracji i imigrantów, [w:] H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, Lublin 2018.
 
9.
Gońda M., Lesińska M., Ewolucja Karty Polaka jako instrument polityki państwa, czerwiec 2022, https://www.migracje.uw.edu.pl... (20.03.2023).
 
10.
Janowska H., Emigracja z Polski w latach 1918–1939, [w:] A. Pilch (red.), Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.), Warszawa 1984.
 
11.
Kaczmarczyk P., Cudzoziemscy pracownicy w Polsce – skala, struktura, znaczenie dla polskiego rynku pracy, [w:] P. Kaczmarczyk, M. Okólski (red.), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudniania i graniczenie bezrobocia, Warszawa 2008.
 
12.
Kaczmarczyk P., Okólski M. (red.), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia, Warszawa 2008.
 
13.
Kicinger A., Beyond the Focus on Europeanisation: Polish Migration Policy 1989–2004, «Journal of Ethnic and Migration Studies» 2009, vol. 35.
 
14.
Łodziński S., Szonert M., „Niepolityczna polityka”? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2016, «Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny» 2017, z. 2.
 
15.
Okólski M., The Migration Transition in Poland, «Central and Eastern European Migration Review» 2021, vol. 10, no. 2, http://ceemr.uw.edu.pl/vol-10-... (23.03.2023).
 
16.
Olszewska O., Prawo jako instrument polityki migracyjnej – kształtujący czy wspomagający?, [w:] K. Iglicka, O. Olszewska, A. Stachurski, J. Żurawska (red.), Dylematy polityki migracyjnej Polski, seria «Prace Migracyjne» 2005, nr 58.
 
17.
Polko P., Polityka migracyjna w programach polskich partii politycznych po 1989 roku, «Wschodnioznawstwo» 2018, nr 12.
 
18.
Sobczak-Szelc K., Pachocka M., Pędziwiatr K., Szałańska J., Szulecka M., From Reception to Integration of Asylum Seekers and Refugees in Poland, London 2022.
 
19.
Stańczak J., Rozwój emigracji zagranicznych z Polski. Emigracja na stałe, [w:] Migracje zagraniczne ludności w Polsce w latach 1988–1997, GUS, Warszawa 1998.
 
20.
Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010.
 
21.
Weinar A., Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990–2003, Warszawa 2006.
 
22.
Wenzel M., Stosunek do obcokrajowców w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 
23.
Żołędowski C., Wpływ pandemii COVID-19 na procesy migracyjne i sytuację migrantów – przypadek Polski, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 65.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top