PL EN RU
Stosowanie prawa łaski przez Prezydenta RP
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polska Konstytucji stanowi – w artykule 139 – że prezydent Rzeczypospolitej „korzysta z prawa łaski”. Dokładne znaczenie tego prawa oraz charakteru i zakresu działań podejmowanych przez prezydenta nie są zdefiniowane w ustawie zasadniczej, choć rozumienie „prawa przebaczenia”, nie może jednak prowadzić do niezgodnej z konstytucją wykładni Konstytucji. Prokonstytucyjna wykładnia ustawy zasadniczej nie pozwala na uznanie, że pojęcia zastane – takie, jak prawo łaski – mają blankietowy charakter i mogą być interpretowane w sposób formalistyczny, w oderwaniu od zasad i wartości konstytucyjnych. Spory prawne o stosowanie prawa łaski są w istocie sporami o stosowanie Konstytucji, które powinno być oparte na dążeniu do respektowania jej charakteru jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (29)
1.
Balicki R., Uwagi do art. 139, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014.
 
2.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
 
3.
Baran B., Prawo łaski w polskim systemie prawnym na tle powszechnym, Sosnowiec 2011.
 
4.
Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998.
 
5.
Chorążewska B., Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008.
 
6.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski 1989–1997, Warszawa 1999.
 
7.
Czarny P., Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP w odniesieniu do sądów i Krajowej Rady Sądownictwa, [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 
8.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2006.
 
9.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
 
10.
Górecki D., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
 
11.
Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005.
 
12.
Kaczmarczyk-Kłak K., Prawo łaski w Polsce na tle porównawczym dawniej i współcześnie, Rzeszów 2013.
 
13.
Ławniczak A., Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej w Konstytucji RP, [w:] M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce – wybrane problemy, Wrocław 2013.
 
14.
Murzynowski A., Refleksje na temat instytucji ułaskawienia w świetle aktualnego stanu prawnego, [w:] A. Łopatka (red.), Prawo. Społeczeństwo. Jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003.
 
15.
Murzynowski A., Ułaskawienie w Polsce Ludowej, Warszawa 1965.
 
16.
Piotrowski R., Status ustrojowy sędziego a zakres i charakter zarządzeń nadzorczych, [w:] R. Piotrowski (red.), Pozycja ustrojowa sędziego, Warszawa 2015.
 
17.
Piotrowski R., Stosowanie prawa łaski w świetle Konstytucji RP, „Studia Iuridica” 2006, nr 45.
 
18.
Piotrowski R., Władza sądownicza w Konstytucji RP, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2010, nr 1.
 
19.
Rogoziński P., Instytucja ułaskawienia w prawie polskim, Warszawa 2009.
 
20.
Sakowicz A., (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.
 
21.
Sarnecki P., Uwagi do art. 139, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 1999.
 
22.
Skrzydło W. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003.
 
23.
Snitko-Pleszko M., Instytucja ułaskawienia, „Państwo i Prawo” 2007, nr 1.
 
24.
Stefański R.A., Ułaskawienie w nowych uregulowaniach, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 9.
 
25.
Świecki D. (red.), Kodeks Postępowania Karnego, Komentarz, t. II, Warszawa 2015.
 
26.
Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016.
 
27.
Wilk L., Prawo łaski a sprawiedliwość karania – refleksja filozoficznoprawna, „Problemy prawa karnego” 2000, nr 23.
 
28.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 
29.
Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top