PL EN RU
PROBLEM TERRORYZMU W POLSKICH REGULACJACH STANÓW NADZWYCZAJNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy terroryzmu oraz polskich regulacji stanów nadzwyczajnych. Jego celem jest sprawdzenie, w jaki sposób zagrożenia terrorystyczne zostały określone w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz w ustawach: z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym oraz z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym. Całość skupia się na przesłankach zastosowania wymienionych stanów nadzwyczajnych. Poza nimi odnosi się do środków nadzwyczajnych. W artykule przeanalizowano zgodność działań o charakterze terrorystycznym z przesłankami zastosowania oraz przydatność środków nadzwyczajnych do zwalczania zagrożeń terrorystycznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (13)
1.
Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
 
2.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999.
 
3.
Cieszyński A., Stan wojny a stan wojenny w przeobrażającym się polskim prawie konstytucyjnym – rekonstrukcja historyczna oraz analiza regulacji współczesnych (1921–1997), [in:] E. Kustra (ed.), Przemiany polskiego prawa (lata 1989–1999), Toruń 2001.
 
4.
Cieszyński A., Stany nadzwyczajne w konstytucji RP z 1997 r., [in:] Witkowski Z. (ed.), Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej. XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego. Księga Pamiątkowa, Toruń 1998.
 
5.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
 
6.
Kruk M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem, Warszawa 1997.
 
7.
Prokop K., Stan wojny a stan wojenny w Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2002, No. 3.
 
8.
Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.
 
9.
Socha R., Instytucja stanu wyjątkowego w polskim prawodawstwie, “Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, No. 4.
 
10.
Stembrowicz J., Z problematyki stanu nadzwyczajnego w państwie burżuazyjno – demokratycznym, “Studia Nauk Politycznych” 1983, No. 3.
 
11.
Wiśniewski L., Stany nadzwyczajne w projekcie nowej Konstytucji RP, [in:] Jasudowicz T. (ed.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa i praktyki polskiej, Toruń 1997.
 
12.
Wołpiuk W.J., Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
 
13.
Wójtowicz K., Prezydenckie uprawnienia nadzwyczajne (analiza prawnoporównawcza), [in:] Skrzydło W. (ed.), Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, Warszawa 1997.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top