PL EN RU
Parlament wobec szczególnych zagrożeń – rozwiązania konstytucyjne wybranych państw obszaru byłego ZSRR
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia rolę parlamentu wobec szczególnych zagrożeń na przykładzie rozwiązań konstytucyjnych wybranych państw obszaru byłego ZSRR (Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Rosja, Azerbejdżan). W artykule scharakteryzowano takie zagadnienia jak uniwersalność konstytucji, szczególne zagrożenia państwa (stan wojny i stany nadzwyczajne), gwarancje funkcjonowania oraz uprawnienia parlamentu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
S. Bożyk (red.), Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Stembrowicza, Białystok 2009.
 
2.
M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
 
3.
M. Czerwiński, Zgromadzenie Narodowe Białorusi, Warszawa 2008.
 
4.
P. Fluri, A.B. Johnsson, H. Born (red.), Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa. Zasady, mechanizmy i praktyki, Warszawa 2004.
 
5.
L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005.
 
6.
M. Kudej (red.), W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, Katowice 1999.
 
7.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
 
8.
E. Gdulewicz (red.), Ustroje państw współczesnych, cz. 2, Lublin 2005.
 
9.
T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011.
 
10.
Pokolenia. Kultura. Polityka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bronisława Gołębiowskiego, Warszawa 1999.
 
11.
W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005.
 
12.
W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 
13.
J. Stembrowicz, Rząd w systemie parlamentarnym, Warszawa 1982.
 
14.
J. Stembrowicz, Uprawnienia prezydenta V Republiki z art. 16 konstytucji z 1958 r., „Państwo i Prawo” 1962, z. 1.
 
15.
J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w państwie burżuazyjno – demokratycznym, «Studia Nauk Politycznych» 1983, nr 3.
 
16.
S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 
17.
W.J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
 
18.
E. Zieliński, System konstytucyjny Ukrainy, Warszawa 2007.
 
19.
J. Zieliński, Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Warszawa 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top