PL EN RU
Sprawy zagraniczne w polityce Rady Regencyjnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
Data publikacji: 13-02-2024
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Proklamacja państwowości polskiej i powołanie Rady Regencyjnej stworzyły w 1917 r. możliwości podjęcia działań dyplomatycznych w zespole państw centralnych na rzecz zapewnienia państwu polskiemu warunków przesądzających o zdolności do życia. Celem artykułu jest ukazanie budowy fundamentów polskiej polityki – dyplomacji rządów Rady Regencyjnej – za pośrednictwem jej gabinetów rządowych, a także poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czy zakładane zamierzenia zostały zrealizowane i jaki był bilans inicjatyw i działań w tym zakresie na arenie międzynarodowej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (27)
1.
Askenazy S., Uwagi, Warszawa 1924.
 
2.
Bazylow L. (red.), Historia dyplomacji polskiej, t. III: 1795–1918, Warszawa 1982.
 
3.
Bierzanek R., Kukułka J. (red.), Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i Materiały, t. I, Warszawa 1965.
 
4.
Chwalba A., Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918, Kraków 2014.
 
5.
Durka J., Janusz Radziwiłł (1880–1967). Biografia polityczna, Warszawa 2011.
 
6.
Gaul J., Austro-Węgry wobec powołania Rady Regencyjnej (maj–październik 1917), [w:] J. Gaul, D. Makiłła, W. Morawski (red.), Przystanek w drodze do Niepodległości. Działalność Rady Regencyjnej w latach 1917–1918, Warszawa 2018.
 
7.
Goclon A., Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność, «Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa» 2013, vol. 6, z. 2.
 
8.
Jabłonowski M., Protokoły posiedzeń rządów Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 1917–1918, cz. I–III, Warszawa 2019–2022.
 
9.
Jabłonowski M., Cisowska-Hydzik D. (oprac. i wstęp), Komitet Narodowy Polski. Protokoły posiedzeń 1917–1919, Warszawa 2012.
 
10.
Jaworski W.L., Diariusz, 1914–1918, Warszawa 1997.
 
11.
Kakowski A., Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, oprac. T. Krawczak, R. Świętek, Kraków 2000.
 
12.
Komarnicki T., The Rebirth of the Polish Republic. A Study in the Diplomatic History of Europe, 1914–1920, London–Melbourne 1957.
 
13.
Kumaniecki K.W., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912–styczeń 1924, Warszawa–Kraków 1924.
 
14.
Leczyk M., Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917–1919, Warszawa 1966.
 
15.
Morawski W., U kresu sił. Międzynarodowy kontekst działalności Rady Regencyjnej w końcowym okresie Wielkiej Wojny, [w:] J. Gaul, D. Makiłła, W. Morawski (red.), Przystanek w drodze do Niepodległości. Działalność Rady Regencyjnej w latach 1917-1918, Warszawa 2018.
 
16.
Pol K., Aleksander Lednicki, «Zeszyty Historyczne» 1999, z. 129 (508).
 
17.
Rojek W., Rozwiązanie austro-polskie w kontekście stosunków między monarchią austro-węgierską a Cesarstwem Niemieckim 1914–1918, [w:] W. Rojek, A. Kastory (red.), Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914–1919, Kraków 2016.
 
18.
Seyda M., Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty. Od wybuchu wojny do zbrojnego wystąpienia Stanów Zjednoczonych, t. I, Poznań 1927.
 
19.
Sibora J., Dyplomacja polska w I wojnie światowej, Warszawa 2013.
 
20.
Sokolnicki M., Polska w pamiętnikach Wielkiej Wojny 1914–1918, Warszawa 1925.
 
21.
Stempin A., Moralny podbój Polski przez Cesarstwo Niemieckie w latach I wojny światowej, Warszawa 2014.
 
22.
Szymczak D., Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko-austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego, Kraków 2009.
 
23.
Wandycz P., Z dziejów dyplomacji, Londyn 1988.
 
24.
Wilk S., Sprawa nominacji i przybycia do Warszawy wizytatora apostolskiego w 1918 r., «Seminare. Poszukiwania Naukowe» 1994, t. 10.
 
25.
Winnicki Z.J., Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917–1918), Wrocław 2017.
 
26.
Zeman Z.A.B., Germany and the Revolution in Russia 1915–1918: Documents from the Archives of the German Foreign Ministra, London 1958.
 
27.
Żor A., Człowiek na wielu krzesłach. Jan Kanty Steczkowski 1862–1929, Warszawa 2009.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top