PL EN RU
V Republika Francuska wobec dziedzictwa historycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 13-02-2024
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Historyczność Konstytucji V Republiki Francuskiej ma szczególny wymiar. W jej preambule i artykułach rozdziału pierwszego znajdziemy odwołanie do dziedzictwa Rewolucji Francuskiej i identyfikację z jej zasadami. Mamy zatem do czynienia z przypadkiem Konstytucji, która odwołuje się wprost nie do całego dorobku historycznego Francji, lecz do nadzwyczajnego momentu w jej dziejach. To odwołanie ma znaczenie bardzo realne, ponieważ dziedzictwo Rewolucji Francuskiej kształtuje rzeczywistość ustrojową współczesnej Francji. Dotyczy to w sposób szczególny specyficznie pojmowanej idei suwerenności narodu, zasad niepodzielności i laickości republiki. Jednocześnie pod rządami Konstytucji V Republiki doszło do interpretacji dziedzictwa Rewolucji w ujęciu krytycznym wobec tradycji jakobińskiej, co ułatwiło szeroki consens wokół niej. Można także sądzić, że Konstytucja nie jest w wymiarze historii w pełni reprezentatywna, ponieważ dziedzictwo Francji przedrewolucyjnej zajmuje istotne miejsce w edukacji publicznej i polityce pamięci.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (28)
1.
Assemblee Nationale, Rassembler la Nation autour d’une mémoire partagée. Rapport d’information n° 1262, Paryż 2008.
 
2.
Baszkiewicz J., Francja nowożytna, Poznań 2002.
 
3.
Courtois St., Czarna księga komunizmu, Warszawa 1999.
 
4.
Delsol Ch., Parę zapisków o republice francuskiej, [w:] Idee republikańskie, Warszawa 2011.
 
5.
Echappe O., La laicite de la Republique; entre Constitution et passion, [w:] Les 50 ans de la Constitution, Paryż 2008.
 
6.
Furet F., Prawdziwy koniec rewolucji francuskiej, Kraków 1994.
 
7.
Garlicki L., Rada Konstytucyjna a ochrona praw jednostki we Francji, Warszawa 1993.
 
8.
Godechot J., Les constitutions de la France depuis 1789, Paryż 2018.
 
9.
Janasz T., Państwo Francuskie 1940–1944. Ideologia, organizacja, prawo, Warszawa 1977.
 
10.
Kubuj K., Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola, Warszawa 2018.
 
11.
La Documentation Française, Rapport du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution Présidé par Simone Veil, Redécouvrir le Préambule de la Constitution, Paryż 2008.
 
12.
Lanson G., Tuffrau P., Historia literatury francuskiej w zarysie, Warszawa 1965.
 
13.
Luchaire F., Cognac G. (red.), La Constitution de la République Française. Analyses et commentaires, Paryż 2008.
 
14.
Maus D., Les grands décisions du Conseil Constitutionnel, Paryż 2017.
 
15.
Mesnard A., Droit et politique de la culture, Paryż 1990.
 
16.
Michelet J., Jeanne d ‘Arc, Paryż 2017.
 
17.
Milner S., Parsons N., Reinveiting France, Londyn 2003.
 
18.
Morabito M., Bourmaud D., Historia konstytucyjna i polityczna Francji, Warszawa 1996.
 
19.
Nora P., Les Lieux de mémoire, Paryż 2022.
 
20.
Nora P., Między pamięcią a historią, Kraków 2023.
 
21.
Pomian K., Muzeum. Historia światowa. Zakotwiczenie w Europie 1789–1850, Warszawa 2023.
 
22.
Remond R., Prawice we Francji dziś, Warszawa 2018.
 
23.
Seguin Ph., Oui, nous voulons l’Europe, mais debout, [w:] M. Mopin (opr.), Les grands débats parlementaires de 1875 à nos jours, Paryż 1988.
 
24.
Szlachta B., Pietrzyk-Reves D., Republika, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków 2004.
 
25.
Ujazdowski K.M., Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej, Kraków 2013.
 
26.
Ujazdowski K.M., Ustrojowa pozycja sądownictwa we Francji. Między polityzacją a korporacjonizmem, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» nr 4, Toruń 2020.
 
27.
Weiler J., Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość, Poznań 2003.
 
28.
Zięba M., Język francuski jako niematerialne dobro kultury i prawne formy jego ochrony, [w:] Węzłowe problemy ochrony dziedzictwa kulturowego, t. II, Kraków 2016.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top