PL EN RU
Foreign Affairs in the Policy of the Regency Council
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
Publication date: 2024-02-13
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The proclamation of Polish statehood and the establishment of the Regency Council in 1917 enabled the undertaking of diplomatic activities in the Central Powers to ensure the conditions for the Polish state to be viable. The aim of the paper is to present the construction of the foundations of Polish politics – the diplomacy of the Regency Council administration through its government offices, as well as to seek answers to the questions whether the assumed intentions were implemented and what was the result of initiatives and activities in this area on the international arena?
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (27)
1.
Askenazy S., Uwagi, Warszawa 1924.
 
2.
Bazylow L. (red.), Historia dyplomacji polskiej, t. III: 1795–1918, Warszawa 1982.
 
3.
Bierzanek R., Kukułka J. (red.), Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i Materiały, t. I, Warszawa 1965.
 
4.
Chwalba A., Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918, Kraków 2014.
 
5.
Durka J., Janusz Radziwiłł (1880–1967). Biografia polityczna, Warszawa 2011.
 
6.
Gaul J., Austro-Węgry wobec powołania Rady Regencyjnej (maj–październik 1917), [w:] J. Gaul, D. Makiłła, W. Morawski (red.), Przystanek w drodze do Niepodległości. Działalność Rady Regencyjnej w latach 1917–1918, Warszawa 2018.
 
7.
Goclon A., Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność, «Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa» 2013, vol. 6, z. 2.
 
8.
Jabłonowski M., Protokoły posiedzeń rządów Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 1917–1918, cz. I–III, Warszawa 2019–2022.
 
9.
Jabłonowski M., Cisowska-Hydzik D. (oprac. i wstęp), Komitet Narodowy Polski. Protokoły posiedzeń 1917–1919, Warszawa 2012.
 
10.
Jaworski W.L., Diariusz, 1914–1918, Warszawa 1997.
 
11.
Kakowski A., Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, oprac. T. Krawczak, R. Świętek, Kraków 2000.
 
12.
Komarnicki T., The Rebirth of the Polish Republic. A Study in the Diplomatic History of Europe, 1914–1920, London–Melbourne 1957.
 
13.
Kumaniecki K.W., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912–styczeń 1924, Warszawa–Kraków 1924.
 
14.
Leczyk M., Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917–1919, Warszawa 1966.
 
15.
Morawski W., U kresu sił. Międzynarodowy kontekst działalności Rady Regencyjnej w końcowym okresie Wielkiej Wojny, [w:] J. Gaul, D. Makiłła, W. Morawski (red.), Przystanek w drodze do Niepodległości. Działalność Rady Regencyjnej w latach 1917-1918, Warszawa 2018.
 
16.
Pol K., Aleksander Lednicki, «Zeszyty Historyczne» 1999, z. 129 (508).
 
17.
Rojek W., Rozwiązanie austro-polskie w kontekście stosunków między monarchią austro-węgierską a Cesarstwem Niemieckim 1914–1918, [w:] W. Rojek, A. Kastory (red.), Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914–1919, Kraków 2016.
 
18.
Seyda M., Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty. Od wybuchu wojny do zbrojnego wystąpienia Stanów Zjednoczonych, t. I, Poznań 1927.
 
19.
Sibora J., Dyplomacja polska w I wojnie światowej, Warszawa 2013.
 
20.
Sokolnicki M., Polska w pamiętnikach Wielkiej Wojny 1914–1918, Warszawa 1925.
 
21.
Stempin A., Moralny podbój Polski przez Cesarstwo Niemieckie w latach I wojny światowej, Warszawa 2014.
 
22.
Szymczak D., Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko-austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego, Kraków 2009.
 
23.
Wandycz P., Z dziejów dyplomacji, Londyn 1988.
 
24.
Wilk S., Sprawa nominacji i przybycia do Warszawy wizytatora apostolskiego w 1918 r., «Seminare. Poszukiwania Naukowe» 1994, t. 10.
 
25.
Winnicki Z.J., Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917–1918), Wrocław 2017.
 
26.
Zeman Z.A.B., Germany and the Revolution in Russia 1915–1918: Documents from the Archives of the German Foreign Ministra, London 1958.
 
27.
Żor A., Człowiek na wielu krzesłach. Jan Kanty Steczkowski 1862–1929, Warszawa 2009.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top