PL EN RU
Prawne determinanty współpracy jednostek samorządu terytorialnego i Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Służby Prewencyjnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 
2
doktorant Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 27-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2009;14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Transformacja ustrojowa w Polsce umożliwiła reaktywowanie samorządu terytorialnego. W jej wyniku zmienił się charakter organów administracji rządowej, wprowadzono także nowe stopnie samorządu terytorialnego. Uchwalono także ustawę o Policji, która wespół z nowymi aktami normatywnymi przyczyniła się do poprawy organizacji państwa i współpracy między tymi instytucjami. Współpraca między organami samorządu terytorialnego a Policją jest realizowana w dwóch segmentach: podmiotowym i przedmiotowym. Ten pierwszy tworzą zasady i tryb powoływania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych Policji, zaś drugi dotyczy kwestii składania przez Policję jednostkom samorządu terytorialnego sprawozdań z działalności i informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top