PL EN RU
O potrzebie optymalizacji modelu prawotwórstwa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje temat ewentualnych korekt w procesie ustawodawczym, jaki przebiega w polskim parlamencie. Punktem wyjścia jest diagnoza obecnego stanu rzeczy ze wskazaniem mankamentów i dysfunkcji procesu ustawodawczego. Najważniejszymi problemami są obecnie: inflacja uchwalanego prawa, niejasność przepisów; zbyt częste zmiany prawa, a przede wszystkim nadmierna instrumentalizacja tworzonego w parlamencie prawa. Dlatego istnieje potrzeba usprawnienia procesu ustawodawczego. Zdaniem autora, zmiany powinny odpowiadać kilku kierunkowym wskazaniom: 1) proces ustawodawczy powinien być bardziej racjonalny; 2) proces ustawodawczy powinien być bardziej profesjonalny; 3) proces ustawodawczy powinien być bardziej uspołeczniony; 4) proces ustawodawczy powinien być bardziej kontrolowany i 5) proces ustawodawczy powinien być bardziej efektywny.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (34)
1.
S. Bożyk, Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2005.
 
2.
P. Chmielnicki, Podmioty objęte procesem normotwórczym, [w:] P. Chmielnicki (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa 2014.
 
3.
R. Chruściak, Przygotowywanie rządowych projektów ustaw, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 2.
 
4.
W. Cyrul, Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa, Warszawa 2012.
 
5.
M. Dobrowolski, Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
 
6.
L. Garlicki, M. Zubik, Ustawa w systemie źródeł prawa, [w:] A. Szmyt (red.), Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, Warszawa 2005.
 
7.
J. Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
 
8.
Z. Jarosz, Postępowanie ustawodawcze w Sejmie, [w:] J. Wawrzyniak (red.), Tryb ustawodawczy a jakość prawa, Warszawa 2005.
 
9.
J. Karp, J. Szymanek, Profesjonalizacja parlamentarnych prac ustawodawczych, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5.
 
10.
M. Kruk, Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008.
 
11.
M. Kruk, Parlament w dobie transformacji, [w:] M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce. 1989-2009, Warszawa 2011.
 
12.
K. Kubuj, Rola Marszałka Sejmu w postępowaniu ustawodawczym, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 2.
 
13.
E. Kustra, Proces ustawodawczy jako proces informacyjny, [w:] K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Informacja prawna a prawa obywateli, Sopot 2006.
 
14.
T. Litwin, Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwuizbowości, Warszawa 2016.
 
15.
Z. Machelski, Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej. Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Warszawa 2001.
 
16.
M. Mistygacz, Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce, Warszawa 2012.
 
17.
T. Mołdawa, Procedura legislacyjna w Hiszpanii, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4.
 
18.
M. Olszówka, Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP. Próba interpretacji, Warszawa 2010.
 
19.
R. Piotrowski, O potrzebie rozporządzeń z mocą ustawy w polskim systemie tworzenia prawa, [w:] A. Bałaban, P. Mijal (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2011.
 
20.
P. Radziewicz, Doradztwo naukowe w pracach Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 5.
 
21.
J. Rzucidło, Rząd elektroniczny. Aspekty konstytucyjnoprawne, Warszawa 2015.
 
22.
W. Staśkiewicz, Stanowienie prawa w pierwszym okresie rządów PO-PSL, [w:] L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk (red.), Demokracja w Polsce 2007–2009, Warszawa 2009.
 
23.
A. Syryt, Kontrola trybu uchwalenia ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, Warszawa 2014.
 
24.
J. Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005.
 
25.
J. Szymanek, Funkcja ustawodawcza parlamentu (w ujęciu analizy politologicznej), „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 2.
 
26.
J. Szymanek, Postępowanie mediacyjne w parlamencie dwuizbowym, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 5.
 
27.
J. Szymanek, Udział czynnika eksperckiego w procesie ustawodawczym, [w:] W. Brzozowski, A. Krzywoń (red.), Leges ab amnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego centrum Legislacji, Warszawa 2015.
 
28.
A. Szmyt, Opiniodawczo-doradcza obsługa sejmowych prac ustawodawczych, [w:] M. Kudej (red.), W kręgu zagadnień konstytucyjnych, Katowice 1999.
 
29.
S. Wronkowska, Tworzenie prawa w Polsce: ocena i proponowane kierunki zmian, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.
 
30.
S. Wronkowska, Z historii ustawy o tworzeniu prawa, [w:] M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski (red.), Legislacja czasu przemian. Przemiany w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, Warszawa 2016.
 
31.
J. Zaleśny, Dynamika procedur interpelacyjnych. Doświadczenia okresu transformacji w wymiarze wertykalnym, [w:] M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce. 1989-2009, Warszawa 2011.
 
32.
J. Zaleśny, Zasady prawidłowej legislacji, „Studia Politologiczne” 2009, vol. XIII.
 
33.
E. Zwierzchowski (red.), Opozycja parlamentarna, Warszawa 2000.
 
34.
M. Ziółkowski, Standard legalności stanowienia ustawy w orzecznictwie konstytucyjnym, [w:] P. Radziewicz (red.), Kontrola legalności ustawy w Sejmie, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top