PL EN RU
ABOUT THE NEED TO OPTIMIZE THE LAW-MAKING MODEL
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article makes a novel contribution to knowledge and the Polish literature on the processes of law-making and proposes original adjustments to the legislative process which takes place in the Polish parliament. It starts from diagnosing the current state of affairs and highlighting areas and specific processes, which can be perceived as dysfunctional, such as frequent changes to the law, or law being unclear. It argues that improvements to the legislative process should be guided by the following imperatives: 1) the legislative process should be more rational; 2) the legislative process should be more professional; 3) the legislative process should be more socialized; 4) the legislative process should be more controlled and 5) legislative process should be more effective.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (34)
1.
S. Bożyk, Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2005.
 
2.
P. Chmielnicki, Podmioty objęte procesem normotwórczym, [w:] P. Chmielnicki (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa 2014.
 
3.
R. Chruściak, Przygotowywanie rządowych projektów ustaw, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 2.
 
4.
W. Cyrul, Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa, Warszawa 2012.
 
5.
M. Dobrowolski, Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
 
6.
L. Garlicki, M. Zubik, Ustawa w systemie źródeł prawa, [w:] A. Szmyt (red.), Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, Warszawa 2005.
 
7.
J. Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
 
8.
Z. Jarosz, Postępowanie ustawodawcze w Sejmie, [w:] J. Wawrzyniak (red.), Tryb ustawodawczy a jakość prawa, Warszawa 2005.
 
9.
J. Karp, J. Szymanek, Profesjonalizacja parlamentarnych prac ustawodawczych, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5.
 
10.
M. Kruk, Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008.
 
11.
M. Kruk, Parlament w dobie transformacji, [w:] M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce. 1989-2009, Warszawa 2011.
 
12.
K. Kubuj, Rola Marszałka Sejmu w postępowaniu ustawodawczym, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 2.
 
13.
E. Kustra, Proces ustawodawczy jako proces informacyjny, [w:] K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Informacja prawna a prawa obywateli, Sopot 2006.
 
14.
T. Litwin, Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwuizbowości, Warszawa 2016.
 
15.
Z. Machelski, Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej. Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Warszawa 2001.
 
16.
M. Mistygacz, Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce, Warszawa 2012.
 
17.
T. Mołdawa, Procedura legislacyjna w Hiszpanii, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4.
 
18.
M. Olszówka, Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP. Próba interpretacji, Warszawa 2010.
 
19.
R. Piotrowski, O potrzebie rozporządzeń z mocą ustawy w polskim systemie tworzenia prawa, [w:] A. Bałaban, P. Mijal (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2011.
 
20.
P. Radziewicz, Doradztwo naukowe w pracach Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 5.
 
21.
J. Rzucidło, Rząd elektroniczny. Aspekty konstytucyjnoprawne, Warszawa 2015.
 
22.
W. Staśkiewicz, Stanowienie prawa w pierwszym okresie rządów PO-PSL, [w:] L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk (red.), Demokracja w Polsce 2007–2009, Warszawa 2009.
 
23.
A. Syryt, Kontrola trybu uchwalenia ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, Warszawa 2014.
 
24.
J. Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005.
 
25.
J. Szymanek, Funkcja ustawodawcza parlamentu (w ujęciu analizy politologicznej), „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 2.
 
26.
J. Szymanek, Postępowanie mediacyjne w parlamencie dwuizbowym, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 5.
 
27.
J. Szymanek, Udział czynnika eksperckiego w procesie ustawodawczym, [w:] W. Brzozowski, A. Krzywoń (red.), Leges ab amnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego centrum Legislacji, Warszawa 2015.
 
28.
A. Szmyt, Opiniodawczo-doradcza obsługa sejmowych prac ustawodawczych, [w:] M. Kudej (red.), W kręgu zagadnień konstytucyjnych, Katowice 1999.
 
29.
S. Wronkowska, Tworzenie prawa w Polsce: ocena i proponowane kierunki zmian, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.
 
30.
S. Wronkowska, Z historii ustawy o tworzeniu prawa, [w:] M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski (red.), Legislacja czasu przemian. Przemiany w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, Warszawa 2016.
 
31.
J. Zaleśny, Dynamika procedur interpelacyjnych. Doświadczenia okresu transformacji w wymiarze wertykalnym, [w:] M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce. 1989-2009, Warszawa 2011.
 
32.
J. Zaleśny, Zasady prawidłowej legislacji, „Studia Politologiczne” 2009, vol. XIII.
 
33.
E. Zwierzchowski (red.), Opozycja parlamentarna, Warszawa 2000.
 
34.
M. Ziółkowski, Standard legalności stanowienia ustawy w orzecznictwie konstytucyjnym, [w:] P. Radziewicz (red.), Kontrola legalności ustawy w Sejmie, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top