PL EN RU
Granice wolności ekspresji symbolicznej w przestrzeni akademickiej. Przyczynek do dyskusji
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na dwa pytania z perspektywy prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Po pierwsze, czy istnieją regulacje prawne w precyzyjny sposób wyznaczające zasady i granice korzystania z wolności ekspresji w przestrzeni uniwersyteckiej, w szczególności dotyczące używania oznaczeń, plakatów, symboli, awatarów, haseł, czy emblematów? Po drugie, jakie ograniczenia w prezentowaniu symboli (religijnych, ideologicznych, politycznych) w trakcie udziału w zajęciach, konferencjach lub innych wydarzeniach akademickich są uzasadnione ze względu na obowiązujące uregulowania prawne? Owe odpowiedzi, z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania, nie pretendują do miana wyczerpujących. Ich celem jest jedynie zarysowanie tematu i związanych z nim problemów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (66)
1.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 
2.
Beiter K.D., Karran T., Appiagyei-Atua K., „Measuring” the Erosion of Academic Freedom as an International Human Right: A Report on the Legal Protection of Academic Freedom in Europe, «Vanderbilt Journal of Transnational Law» 2016, vol. 49, nr 3.
 
3.
Biłgorajski A. (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice Analiza wybranych zagadnień, Katowice 2014.
 
4.
Biłgorajski A. (red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Warszawa 2015.
 
5.
Biskupski K., Problemy ustrojoznawstwa, Toruń 1968.
 
6.
«Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego», nr X, Warszawa 1995.
 
7.
Braciak J., Wolność słowa w Polsce, «Acta Universitatis Wratislaviensis» No 1973, «Przegląd Prawa i Administracji XXXVII», Wrocław 1997.
 
8.
Brzozowski W., O pojęciu granic wolności sumienia i wyznania, «Studia Prawnicze» 2007, z. 1(171).
 
9.
Brzozowski W., Krzywoń A., Więcek M., Prawa człowieka, wyd. 3, Warszawa 2021.
 
10.
Bury J.B., A History of Freedom of Thought, chapter I: Freedom of Thought and the Forces Against It (Introductory), Henry Holt and Company, The University Press, Cambridge, U.S.A.,1913; https://www.gutenberg.org/file... (10.10.2022).
 
11.
Complak K., Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.
 
12.
Decyzja ETPC z 15.01.2001 r. w sprawie Dahlab przeciwko Szwajcarii, skarga nr 42393/98.
 
13.
Decyzja ETPC z 24.01.2006 r. w sprawie Kurtulmuş przeciwko Turcji, skarga nr 65500/01.
 
14.
Decyzja ETPC z 24.01.2006 r. w sprawie Köse i inni przeciwko Turcji, skarga nr 26625/02.
 
15.
Deer B., Wojna o szczepionki. Jak doktor Wakefield oszukał świat, Poznań 2020.
 
16.
Dyda K., Problem ekspozycji krzyża i innych symboli religijnych w przestrzeni publicznej niektórych państw europejskich, «Kultura Prawna» 2020, tom 3, nr 1–2.
 
17.
Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Komentarz, tom III, Warszawa 2003.
 
18.
Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2016.
 
19.
Garlicki L., Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz. Tom I, Warszawa 2010.
 
20.
Górski M., Standardy ochrony wolności wypowiedzi akademickiej w perspektywie porównawczej, «Państwo i Prawo» 2019, nr 10.
 
21.
Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Zakamycze 1999.
 
22.
Jakubowski A., Wiktorowska A. (red.), Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2014.
 
23.
Kamiński I.C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.
 
24.
Kamiński I.C., Islamska chusta i zasłony twarzy u kobiet w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, «Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego», vol. XI, A.D. MMXIII.
 
25.
Kurosz K., Wypowiedź symboliczna na ubraniu jako instrument ekspresji własnej osobowości (kiedy błyskawica przestaje być błyskawicą?), «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego» 2021, nr 3.
 
26.
Lusawa A., Pinkas J., Zgliczyński W.S., Mazurek M., Wierzba W., Nieprawdziwe informacje w zakresie szczepień ochronnych jako wyzwanie dla zdrowia publicznego, «Zdrowie Publiczne i Zarządzanie» 2019, nr 17.
 
27.
Machaj Ł., Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA, Wrocław 2011.
 
28.
Michalska A., Komitet Praw Człowieka. Kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo, Warszawa 1994.
 
29.
Oliwa-Radzikowska B. (opr.), Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10.Lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1998.
 
30.
Piechowiak M., Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i wolności, «Przegląd Sejmowy» 2009, nr 2(91).
 
31.
Pietrzykowski T., Tezy wstępne do dyskusji nad wolnością manifestowania poglądów w przestrzeni uniwersyteckiej, https://us.edu.pl/event/debata... (10.10.2022).
 
32.
Postanowienie TK z 08.03.2011 r., K 29/08, «OTK-A ZU» 2011, nr 2, poz. 14.
 
33.
Recommendation concerning the Status of Higher-education Teaching Personnel, adopted by the General Conference at its twenty-ninth session, Paris, 21 October – 12 November 1997.
 
34.
Romanko A., Ekspozycja chusty islamskiej przedmiotem rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, «Kościół i Prawo» 2015, 4(17), nr 2.
 
35.
Skrzydło J., Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza porównawcza, Toruń 2013.
 
36.
Sobczak J., Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Część I, «Ius Novum» 2007, nr 2–3.
 
37.
Sokolewicz W., Prasa i konstytucja, Warszawa 2011.
 
38.
Starck Ch., Wolność badań naukowych i jej granice, «Przegląd Sejmowy» 2007, nr 3(80).
 
39.
Urbańczyk M., Granice wolności słowa. Ze studiów nad koncepcjami klasyków liberalnej filozofii, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 2006, Tom LVIII, z. 1.
 
40.
Walczak A., O symbolu w kulturze i jego rozumieniu, „Kultura i Wychowanie” 2011, nr 1 (1).
 
41.
Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Bodnar A., Gliszczyńska-Grabias A. (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2010.
 
42.
Wyrok ETPC z 25.05.1993 r. w sprawie Kokkinakis przeciwko Grecji, skarga nr 14307/88.
 
43.
Wyrok ETPC z 25.08.1998 r. w sprawie Hertel przeciwko Szwajcarii, skarga nr 59/1997/843/1049.
 
44.
Wyrok ETPC z 10.11.2005 r. w sprawie Pekünlü przeciwko Turcji, skarga nr 44774/98.
 
45.
Wyrok ETPC z 10.11.2005 r. w sprawie Leyla Şahin przeciwko Turcji, skarga nr 44774/98.
 
46.
Wyrok ETPC z 4.12.2008 r. w sprawie Dogru przeciwko Francji, skarga nr 27058/05.
 
47.
Wyrok ETPC z 4.12.2008 r. w sprawie Kervanci przeciwko Francji, skarga nr 31645/04.
 
48.
Wyrok ETPC (Izba) z 3.11.2009 r. w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, skarga nr 30814/06.
 
49.
Wyrok ETPC (Wielka Izba) z 18.03.2011 r. w sprawie Lautsi i inni przeciwko Włochom, skarga nr 30814/06.
 
50.
Wyrok ETPC z 15.01.2013 r. w sprawie Eweida i Chaplin przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 48420/10, 59842/10, 51671/10 i 36516/10.
 
51.
Wyrok ETPC z 27.05.2014 r. w sprawie Mustafa Erdoğan i inni przeciwko Turcji, skargi nr 346/04 i 39799/04.
 
52.
Wyrok ETPC z 27.02.2018 r. w sprawie Sinkova przeciwko Ukrainie, skarga nr 39496/11.
 
53.
Wyrok ETPC z 17.07.2018 r. w sprawie Mariya Alekhina i inni przeciwko Rosji, skarga nr 38004/12.
 
54.
Wyrok ETPC z 6.04.2021 r. w sprawie Handzhiyski przeciwko Bułgarii, skarga nr 10783/14.
 
55.
Wyrok ETPC z 9.12.2021 r. w sprawie Wojczuk przeciwko Polsce, skarga nr 52969/13.
 
56.
Wyrok SA w Łodzi z 28.10.1998 r., I ACa 612/98, LEX nr 37377.
 
57.
Wyrok SA w Szczecinie z 25.11.2010 r., I ACa 363/10, niepubl.
 
58.
Wyrok SA w Warszawie z 9.12.2013 r., I ACa 608/13, LEX nr 1428254.
 
59.
Wyrok SO w Warszawie z 14.01.2013 r., I C 716/12, niepubl.
 
60.
Wyrok SN z 6.09.1990 r., I PRN 38/90, „OSNCP” 1991, nr 10–12, poz. 126.
 
61.
Wyrok SN z 28.09.2000 r., V KKN 171/98, [w:] „OSNKW” 2001, nr 3–4, s. 31.
 
62.
Wyrok SN z 12.06.2003 r., III CKN 618/00, [w:] „OSNC” 2003, nr 6, s. 84.
 
63.
Wyrok TK z dnia 11.10.2006 r., P 3/06.
 
64.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 30.06.2011 r., II SA/Go 83/11, LEX nr 1613717.
 
65.
Zoller A.C., Analitical Report on the 49-th Session of the Commission on Human Rights, «Human Rights Monitor» 1993, nr 20.
 
66.
Zubik M., „Wolność” a „prawo” (pięć hipotez o stosowaniu pojęć konstytucyjnych dotyczących praw człowieka), «Państwo i Prawo» 2015, nr 9.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top