PL EN RU
Przedłużenie będącej w toku kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego w świetle zasady kadencyjności organów jednostek samorządu terytorialnego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 04-04-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule stawia się tezę, że działalność organów jednostek samorządu terytorialnego oparta jest na konstytucyjnej zasadzie kadencyjności. Wszystkie przypadki skrócenia bądź przedłużenia ich kadencji są materią konstytucyjną. Jako wyjątki od zasady kadencyjności nie podlegają wykładni rozszerzającej. W świetle przepisów Konstytucji RP, nieprzeprowadzenie w terminie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego jest próbą pozbawienia Narodu, jako źródła władzy zwierzchniej w państwie, jego praw suwerennych i wyczerpuje znamiona antydemokratycznej działalności organów władzy państwowej. W pracy zastosowano metodę dogmatyczną. Analizie poddano przepisy prawne odnoszące się do kadencyjności działalności organów jednostek samorządu terytorialnego i na tej podstawie rozwiązano zagadnienie badawcze konstytucyjności przedłużenia będącej w toku kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2016.
 
2.
Balicki R., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 1998 r. (sygn. akt K 17/98), «Przegląd Sejmowy» 1998, nr 4.
 
3.
Brzeziński M., Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 45, http://www.studiapolitologiczn... (15.08.2022).
 
4.
Brzozowski W., Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jego ochrona, Warszawa 2016.
 
5.
Chorążewska A., Zasady ochrony samorządności terytorialnej. Studium konstytucyjne, Katowice 2018.
 
6.
Grabowski R., Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji konstytucji współczesnych państw europejskich, Rzeszów 2013.
 
7.
Gromek Z., Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytucji RP, Warszawa 2022.
 
8.
Kruk M. (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013.
 
9.
Levitsky S., Ziblatt D., Tak umierają demokracje, Warszawa 2018.
 
10.
Ławniczak A., Masternak-Kubiak M., Zasada kadencyjności Sejmu – wybrane problemy, «Przegląd Sejmowy» 2002, nr 3.
 
11.
Łukowiak D., Konstytucyjne ramy kadencyjności organów władzy publicznej, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2020, z. 1.
 
12.
Prokop K., Kadencja, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018.
 
13.
Przywora B., O pojęciu wspólnoty samorządowej z perspektywy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, [w:] K. Skotnicki (red.), Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce, Łódź 2020.
 
14.
Roszkiewicz J., Zakaz domniemywania kompetencji i wyjątki od tego zakazu. Studium publicznoprawne, Warszawa 2022.
 
15.
Skrzydło W., Zmiana Konstytucji czy zmiana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku?, «Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie» 2008.
 
16.
Sokolewicz W., O gradacji zmian konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000.
 
17.
Suska M., Zasada kadencyjności organów jednostek samorządu terytorialnego, «Studia Politologiczne» 2021, vol. 59, http://www.studiapolitologiczn... (15.08.2022).
 
18.
Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 2009.
 
19.
Szymanek J., Reprezentacja i mandat parlamentarny, Warszawa 2013.
 
20.
Szymanek J., Zabezpieczenia konstytucji przed zmianą konstytucji, «Prawo i Polityka» 2015, nr 6.
 
21.
Urbaniak K., Opinia prawna w sprawie możliwości zmiany terminów wyborów parlamentarnych albo samorządowych, Warszawa 2022, https://www.batory.org.pl/publ... (15.08.2022).
 
22.
Urbaniak K., Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej a dobro wspólne, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2018, z. 1.
 
23.
Uziębło P., Czy można zmienić termin wyborów samorządowych w przypadku ich zbiegu z terminem wyborów parlamentarnych? Opinia prawna, Warszawa 2022, https://www.batory.org.pl/publ... (15.08.2022).
 
24.
Zaleśny J., Tryb zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Państwo – demokracja – samorząd. Księga jubileuszowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1999.
 
25.
Zaleśny J., Zasady prawidłowej legislacji, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 13, http://www.studiapolitologiczn... (15.08.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top