PL EN RU
Zaangażowanie polskiej Policji we współpracę międzynarodową
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 16-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia analizę zaangażowania polskiej Policji we współpracę międzynarodową w ujęciu prawnym. Za jego podstawowy cel przyjęto zdefiniowanie aspektów podejmowania współdziałania w ramach aktywności międzypaństwowych oraz tych skupionych na unijnych wytycznych. Za punkt wyjścia obrano regulacje ustawy o Policji, by poprzez jej zapisy odtworzyć kierunki i formy zaangażowania polskiej Policji w inicjatywy międzynarodowe, takie jak m.in. kontyngenty zagraniczne, członkostwo w Grupie Atlas czy szkolenia oferowane przez CEPOL. Klamrą porządkującą przedstawione materiały jest opracowanie problematyki w kontekście instytucjonalnym oraz jednostkowym – bazującym na realizacji zadań służbowych na terenie państwa członkowskiego UE.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (17)
1.
About EACEA, strona internetowa Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, [w:] https://eacea.ec.europa.eu/abo....
 
2.
Bezpieczne stolice – metody zwalczania przestępczości kryminalnej w europejskich aglomeracjach (2013–2014) cz. 7, strona internetowa Komendy Stołecznej Policji, [w:] http://www. policja.waw.pl/pl.
 
3.
Brańka T., EULEX Kosowo – największa misja cywilna, [w:] B. Przybylska-Maszner (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.
 
4.
CEPOL – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania, strona internetowa O Policji, [w:] http://www.info.policja.pl/inf...,.
 
5.
CEPOL-Agencja-Unii-Europejskiej-ds-Szkolenia-w-Dziedzinie-Scigania.html.
 
6.
Decyzja z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym, Dz. Urz. UE L 121 z 08.05.2002.
 
7.
Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, Dz. Urz. UE L 210/1 z 06.08.2008.
 
8.
Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych, Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008.
 
9.
EUAM na Ukrainie, strona internetowa O Policji, [w:] http://www.info.policja.pl/inf...- miedzynarod/misje-pokojowe/126697,EUAM-na Ukrainie.html.
 
10.
Misje pokojowe – informacje ogólne, strona internetowa O Policji, [w:] http://www.info.policja. pl/inf/wspolpraca miedzynarod/misje-pokojowe/47732,Misje-pokojowe-informacje-ogolne.html.
 
11.
Platforma Atlas, strona internetowa Antyterroryzm.gov, [w:] http://www.antyterroryzm.gov.p....
 
12.
CAT/antyterroryzm/wspolpraca-zagraniczna/platforma-atlas/579,Platforma-ATLAS.html.
 
13.
Przybylska-Maszner B., Wprowadzenie, [w:] Beata Przybylska-Maszner (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.
 
14.
Safjański T., Szlachter D., Multiagencyjna współpraca międzynarodowa w walce z terroryzmem na przykładzie Europolu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 12 (7).
 
15.
Unijna grupa zadaniowa „Atlas”, strona internetowa Policja.pl, [w:] http://policja.pl/pol/kgp/biur....
 
16.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 1990 r., Nr 30, poz. 179 ze zm.
 
17.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, Dz. U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1371.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top